Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Engens Behandling item Græsgang eller Havn-
  

§ 16 (pdf)

pag.179

pag.180
pag.181
pag.182
pag.183

jevner det med Harren, for at udslætte Furen deri,
som ellers foraarsager, at Leen siden ei kan komme Mar-
ken nær nok, og at Græsset kun afhugges i Midten;
endelig at man ikke slipper Qvæget paa Engene om
Foraaret, men forsyner sig med tilstrækkelig Foder, for
at holde dem inde, indtil de drives i Havn, saasom
Græsset ellers deels nedtrædes, deels i sin første Spire
afbides, følgelig maae tave meget i Væxten. Hvor
disse Poster iagttages, seer man her de beste Fedt-
Enge med de skiønneste Græs-Arter; men da det og
af mange forsømmes, maae ingen undre, at her, som
andensteds, gives slette med Mos-og Staar-Græs
begroede Enge, uagtet al den Beleilighed de have til
Forbedring. En anden Maade at forbedre Engen
paa er denne, at indlukke Qvæget i Grinder eller
Qvier paa Engen om Sommer-Aftener, for ved den
Møg, som falder fra dem om Natten, at giøre et og
andet Stykke frugtbart, og naar et Stykke saaledes er
forbedret, at flytte Qvien til et andet. Et saadant
Stykke giødet Jord oppløies om Vaaren, og besaaes
et Par Aar med Hvede, da det siden bær godt Græs.
Men dette, som i sig selv er gandske godt, betyder dog
ikke meget paa dette Sted, baade fordi man for He-
stenes Skyld ikkun holder faa Fæe-Kreature, saa og
fordi de fleste Havne, hvor Kreaturerne gaae i Beed om
Dagen, ere mavre, hvoraf følger, at de ikke give megen
eller feed Møg af sig. Det synes derfor bedre, paa et
eller andet beqvemt Sted i Hiem-Havnen at indrette
Træde til Giødselens Forøgelse, som jeg allerede § 14
har viist, og i den Sted at blive ved den først anviiste
Maade, som den beste og grundigste. Nytten og For-
nødenheden deraf tvivler vel ingen paa, som veed, at