Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Engens Behandling item Græsgang eller Havn-
  

§ 16 (pdf)

pag.179

pag.180
pag.181
pag.182
pag.183

Høe paa Eger er en Hoved-Sag, og Foder for Krea-
turene af alle Slags ingensteds i større Priis end der,
som deels kommer deraf, at den ofte indfaldende Tørke
forbrænder Græsset og giør Høebiergingen ringe, deels
deraf, at det indbiergede Høe fortæres ved Vinter-Kiør-
selen til Kongsberg og andre Værker. Det første havde
jeg selv et tilstrækkeligt Beviss paa 1781, da jeg paa
min hele Gaard ikkun avlede 53 Læs Høe, uagtet jeg
Aaret tilforn havde bekommet 183, og Aaret efter fik
200. Det andet maae mange ligeledes til deres Ska-
de erfare, naar de uforsigtig paatage sig store og vidt-
løftige Kiørsler om Sommeren og Høebiergingen falder
slet ud om Høsten, saasom de da i dyre Domme maae
kiøbe Høet, og for at opholde Hestene, styrte sig selv
i Armod. Ved saadan Leilighed kan et Skippund Høe
komme til 7 a 8 Rdlr., ja det hænder undertiden, at
man i Drammen henter 1 a 2 Skibsladninger Høe fra
Engeland, som og foranførte slette Høe-Aar virkelig
skeede. Paa saadan Tid er Løv-Bruddet Landman-
dens eneste Tilflugt; thi har han kun Løv-Skov i
Mængde, især af Alm, Asp, Selje, kan han over-
maade vel behielpe sig med Løvet deraf, som skeer enten
ved at samle Qvistene med Løvet paa, som siden oprei-
ses og tørres i et luftigt Huus eller Svale, eller og ved
at raspe Løvet af, som siden udbredes paa Marken for
at tørres. Men dette er en Herlighed, som ikke alle
Gaarder kan rose sig af, ikke heller indfalder altid be-
qvemt Veir om Høsten at faae Løvet tørt og vel ind-
bierget, i hvilket Fald Høe-Mangelen bliver desto føle-
ligere for den, som skal kiøbe, men desto fordeelagtigere
for Høe-Pugerne, som stedse have et Aars Høe i For-
raad, og ikke sælge uden i Foertrang, naar de kan faae