Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Have-Dyrkning -
  

§ 17 (pdf)

pag.182

pag.183

pag.184
pag.185
pag.186

hed, helst hvor Jorden er tør og sandig. Flere, helst
de som boe i Flad-Bygden, have indgiærede Havne
eller Overdreve, som paa samme Maade, hvad et og
andet Stykke angaaer, kan forbedres, men dog, over
hoved at tale, Tid efter anden forringes, og med Krat
eller Mos begroes. Endnu andre, som ingen bestan-
dig Sommer-Havn have, lade deres Kreature gaae
i et eller andet Jore, eller indhegnet Enge-Stykke,
som siden bruges enten til Ager eller Eng, og saaledes
idelig afvexles. Men dette, som nok var den beste
Maade, at bringe sit Jordebrug i Flor, er kun bruge-
ligt paa nogle faa Gaarder, som mod hine ikke kan
komme i nogen Betragtning. Følgen af slette Havne,
sees best om Høsten, naar Slagte-Drifterne ankom-
me, da de fleste Bønder maae kiøbe er Par Slagte-
Nød. Ligesaa om Vinteren i det Smør, som kiøbes
fra Hallingdal, Sigdal og flere Steder, der kan kaldes
Egers Spisekammer. Dog bør dette ikke tilskrives
Havnens Magerhed alene, men den stærke Drift med
Heste, der ikke tillader at holde mange Fæe-Kreature,
eller at dyrke Jorden saaledes, at mange Fæe-Krea-
ture kan holdes, hvortil kommer de mange her værende
Brugs-Folk, som slet ingen Høe-og Qvæg-Avling
have, som altsammen paa sit Sted er viist og fremde-
les skal vises.

§ 17. Om Have-Dyrkning

       Urte-Haver, hvoraf enhver forsyner sig med
Kaal, Rødder og deslige, haves her ved hver Gaard,
større eller mindre, ligesom Leiligheden for nogle og
Lysten hos andre, har kunnet bringe dem tilveie. Ja
her er neppe en Huusmand, som jo ved sine Huse har