Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Have-Dyrkning -
  

§ 17 (pdf)

pag.183

pag.184
pag.185
pag.186

en liden Have til Kaal, Rødder og Potatos, endskiønt
man derfor ikke kan sige, at de fleste giøre sig nogen
synderlig Fliid dermed, eller Profit deraf, nogle Ste-
der i Fiskum Sogn undtagne, hvor man, formedelst
Nærheden af Kongsberg, lægger mere Vind derpaa, og
avler Have Urter, ikke alene til Fornødenhed og eget
Brug, men og til at sælge i god Mængde og til ansee-
lig Fordeel. Med Frugttræers Plantning og Dyr-
kelse giør man sig derimod slet ingen Fliid; thi end-
skiønt der ved de fleste store Gaarder gives Kirsebær-
Haver, ere de dog alle fra forrige Tider (ventelig af de
paa samme Gaarder tilforn boende Adelige eller andre
fornemme Folk) indrettede, og siden ikke vedligeholdte
eller forbedrede, følgelig kun i maadelig eller slet Stand.
Æble-Haver ere endnu rarere. Dog gives en god
Frugt-Have af Æbler og Plommer hos Hr. Major
Selkiær, ligesaa hos Hr. Testman i Westfossen, som
begge ere gode Have-Dyrkere. I denne Post har
altsaa Naboe-Kaldet Lier et stort Fortrin, saasom man
der antreffer adskillige gode Træe-Haver endog blant
Bønder, som selv forstaae at pode og oculere, hvortil
Aarsagen kan være Nærheden af Byen Bragnæs, og
de hosliggende Avls Gaarde, hvor slige Haver ere an-
lagde, deels visse Exempler af gode Have-Dyrkere,
saasom een, ved Navn Jens Pedersen *), som i sin
Tid bragte en skiøn Æble-Art ind, og har den Ære,
at samme Æbler endnu kaldes af ham, Jens Peder-

 

*) Denne Mand var fra Dannemark, og saavidt jeg her
       saavelsom andensteds har kunnet mærke, have de i
       Norge etablerede Danske giort det meeste til Ager- og
       Have-Dyrkningens Forbedring, ligesom de nu forme-
       delst deres Tarvelighed samle sig den meeste Rigdom
       og oprette de meest formuende Handels-Huse.