Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Have-Dyrkning -
  

§ 17 (pdf)

pag.183

pag.184
pag.185
pag.186

sens Æbler. Den ordentligste og best anlagte Træe-
og Blomster-Have er paa Fossesholm, hvor dog Grun-
den ikke er ret beqvem dertil, formedelst Berg-Siget,
eller det kolde Vand i Grunden. Fik man ordentlige
Træe-Skoler, hvorfra Liebhabere kunde forsynes med
indenlandske Træer, i Steden for de hollandske, som
man hidindtil har forskrevet, og dog sielden ret lykkes,
vilde maaskee den nu næsten uddøde Lyst til Træe-
Plantning oplives igien, og da en saadan Træe-Skole
nu indrettes paa Bragnæs, af Fayance-Mageren Hr.
Bruun, saa kan deraf med Tiden ventes bedre Frug-
ter. I Præstegaardens lille Blomster-Have har jeg
af Frøe optrækket følgende fremmede Arter: Tagetes
erecta, folidago canadensis, lepidium iberis,
spiræa falicifolia, reseda alba, asterchinen.
sis, amaranthus caudatus, athirrinum mahus,
nigella damascena og mirabilis longiflora.
Blomsterne af den sidste visnede i den Frost-Nat, som
indfaldt den 1 Septbr. 1780, men efter 8 Dage kom
den sig godt igien. Hvad de fine Kiøkken-Urter og
Blad-Sager angaaer, saasom Spinat, Portulach,
Augurker, Asparres, med mere, da komme de her i de
fleste Aar gandske godt fort. Hoved-Kaal og Blom-
Kaal, som sielden ret lykkes Nordenfields, hvor jeg
før var, har man her gandske gode. Potatos, som
plantes saavel af Bønder som andre, smage her bedre,
end dem jeg har spiist Nordenfields. Kaal-Rødder
under Jorden, eller Kaal-Rabbi, saaes her med god
Fordeel, meest for Tienestefolkenes Skyld, som spise
dem meget begierlig. Næper, (Roer,) helst Braate-
Næper, som de beste, saaes helst af dem, som ikke boe
de alfar Veie for nær, hvor de ellers kun stiæles bort.