Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Indhegninger, Veie og Broer -
  

§ 18 (pdf)

pag.185

pag.186

pag.187
pag.188
pag.189

Tobak, som først for faa Aar siden er bleven plantet,
kommer sig gandske godt, hvilket jeg især mærkede
1780. Af forommeldte Nattefrost den 1 September,
tog den vel Skade af Frosten, hvor den var udsat for
Nordenvinden, men ellers ikke. Endog den, som af
Frosten var beskadiget og blev kun grøn, lod sig dog
temmelig vel røge, uagtet den kun meget skiødesløs var
bleven behandlet, og ikkun ophængt i Luften for at tør-
res. Om Humle er tilforn talt. Endnu maae jeg
i Henseende til Frugt-Træerne erindre dette, at det
milde Veir i Martii 1782 med paafølgende Kulde i
April, foraarsagede at mange af dem gik reent ud,
saasom Saften allerede var opstegen i Stammen, da
Frosten kom. Mueligheden at optrække fremmede me-
dicinske Urter, har Hr. Apoteker Pechel paa Kongs-
berg, ved sin der anlagte Rhabarber Plantage, til
strækkelig viist, da han indeværende Aar 1783 allerede
havde 2006 Planter, hvoraf ikkun 200 mislykkedes og
gik ud. Af en eneste Plante har han faaet 3 Pund
Rhabarber, af andre 1 Pund, o.s.v. Og dette er
vel al den Frugtbarhed og Fordeel, som af nogen Plan-
tage kan ventes.

 

§ 18. Om Indhegninger, Veie og Broer.

       Giærder bygges her sielden af Steen, undtagen
paa en og anden Gaard nær Biergene, hvor Stenen er
nær for Haanden, saasom ved Dramdal. Hvor den
schiefrige Trap, kaldet Skallberg, antreffes, lader den
sig let bryde i firkantede og flade Stykker, meget tien-
lige til Steen-Giærder, som sees ved Vestfossen;
men ere ellers rare her i Egnen. Derimod ere de saa
kaldte Skie-Gaarde af Træe desto almindeligere: