Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Indhegninger, Veie og Broer -
  

§ 18 (pdf)

pag.186

pag.187
pag.188
pag.189

Disse sammensættes af smaa Gran-Stører, som ned-
stødes i Marken 2 og 2 Parviis, og den flettede Art
af Huun eller Bag (den yderste Skorpe af Sav-Stok-
kene), som lægges paa Skraas derimellem, hvilende paa
de Gran-Qviste, hvormed Størene ombindes og fæstes
til hinanden.
       Hvor stor den Mængde Træe er, som hertil
forbruges, kan sluttes deraf, at ikke alene alle Gaar-
der og Pladser, men ethvert Jore eller Stykke af Ager
og Eng, som paa en eneste Gaard kan beløbe sig til en
halv Snees, skal paa denne Maade indhegnes. Her
paa Præstegaarden alene udgiøre slige Indhegninger
tilsammen en Længde af 25000 Alen; hvorfra let kan
sluttes til det hele Præstegield. Herudi er dog ikke
saa meget spildt ved Hunen, eller de mellem liggende
Træe-Fiæle, som her i Mængde falde af ved Sav-
værkerne og ikke til noget synderlig nyttigt Brug kan
anvendes, sælges derfor og for let Kiøb, neml. 8 Skil-
ling Tylten; men derimod ere Størene en desti større
Ruin for Gran-Skoven, siden dertil ei bruges uden
lutter ranke Gran-Træer henved 10 Aar gamle, hvis
Tab altsaa ikke uden i ligesaa mange Aar kan erstattes.
Gode Huusholdere nænne derfor ikke at hugge dem
i deres egne Skove, med mindre de have en desto større
Overflod deraf, men kiøbe dem heller af andre, og see
mere paa den nærværende Profit end tilkommende Ska-
de, hvorfra dog de Steder bør undtages, hvor Gran-
Skoven opspirer altfor hyppig, og maae fortyndes, om
den skal komme til sin fulde Væxt. For en Fremmed
er det noget usædvanligt, at have slige Giærder paa
begge Sider af sig den hele Vei igiennem fra Brag-
næs til Kongsberg, som er 4 Mile, uden at opholdes