Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Indhegninger, Veie og Broer -
  

§ 18 (pdf)

pag.186

pag.187
pag.188
pag.189

ved mellemkommende Grinder og Leed, som vidner om
Gaardenes Nærhed ved hinanden og Egnens Popula-
tion.
      Hvad Veiene angaaer, da ere de her af Natu-
ren meget gode og jevne, og maaskee just derfor desto
mindre med Kunst forbedrede. Den Syndenfields
beskikkede Vei-Mester har hidindtil havt saa meget at
giøre med de Veie, hvis Reparation var meest fornø-
den, at hans Omhue ikke synderlig har kunnet strække
sig hid. Dog ere Roder afdeelte og Rodemestere ind-
satte. Adskillige Officerer og andre beqvemme Mænd
have ladet sig formaae i Veimesterens Fraværelse,
at forestaae Vei Arbeidet, hvorved nogle Stykker alle-
rede ere forbedrede og flere kan ventes med Tiden. Om
Vinteren er det en stor Feil ved vore Veie, at de ere
saa fulde af Støb og dybe Huller, som kommer deels
deraf, at man saa sielden bruger Snee-Plov, for at
drive Sneen til Side, deels, at man til tunge Læs be-
tiener sig af de saa kaldte Drag-Slæder, der have et
Drag eller Tvær-Træe, hvorefter de trækkes, hvilket
da det ligger gandske nedrigt og fæstet til Meiene ved
Jern-Hager, hielper vel meget til at lette Slæden op
for Bakkerne, men driver tillige Sneen for sig i Dyn-
ger, som giør Veien ujevn. Adskillige have af den
Aarsag forladt dem, men nogle bruge dem dog endnu
og fordærve derved Veiene for de andre. De betyde-
ligste Broer ere Foss-Broe ved Vestfossen, 50 Skrift
lang, og nyelig sat i skiøn Stand, Lang-Broe, af
samme Længde, og Dørge-Broe, halv saa lang, for-
uden andre mindre betydelige. De ere alle bygte af
Træe, dog saa, at de fleste have Steen-Kar i Ender-
ne, hvorpaa de hvile. Over Stor-Elven (Eger-Elv)