Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Kreaturenes Røgt -
  

§ 19 (pdf)

pag.188

pag.189

pag.190
pag.191
pag.192
pag.193
pag.194
pag.195

gaaer ingen Broe, som ikke heller vel lod sig giøre for
Tømmerets Nedflaadning, hvorimod man har en Færge
ved Hougsund *), til at oversætte ikke alene Folk, men
og Heste og Vogne, og for den stærke Passage er samme
idelig i Bevægelse frem og tilbage. Naar derimod
Isen begynder at lægge sig om Vinteren, forfærdiges
af Sund-Mændene (Færge-Mændene), en saa kaldet
Spong eller Iis-Broe, i det de ved Hielp af de nær-
meste Naboer, hugge Isen løs fra Landet, og naar de
med Tang have trækket den hen til hin Side af Sundet
og fæstet den i begge Ender, øse de siden flittig Vand
paa den, at samme ved at tilfryse, kan give den sin til-
børlige Fasthed.

 

§ 19. Om Kreaturenes Røgt

       Da de fleste paa detet Sted giøre Førsel og
Kiørsel til deres fornemste Næringsvei, som jeg ofte
tilforn har erindret, saa ere Heste de Kreature, de
fornemmelig lægge Vind paa at forsyne sig med. Man
skal desuden paa sine Reiser Sommer og Vinter be-
fordres ved Heste, derfor er intet høiere agten end en
smuk og velskabt Hest, ja 80 til 100 Rdlr. eller der-
over, er her ikke for meget for en saadan een, helst naar
det er en god Traver, eller den besidder andre Egen-
skaber, som Liebhabere sætte meest Priis paa. Dog
holder man sielden Hopper for at faae Tillæg deraf,
men kiøber heller sine Heste paa Heste-Markederne i
Christiania, Bragnæs og Kongsberg, eller og af

*) Dette Færgested er i Flomtiden 328 Alen bredt, men ellers
       en Snees Alen kortere. Sognets Folk oversættes for
       intet, da hver Mand dertil aarlig yder et vist Qvan-
       tum Korn, men af Fremmede tages Betaling.