Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Kreaturenes Røgt -
  

§ 19 (pdf)

pag.189

pag.190
pag.191
pag.192
pag.193
pag.194
pag.195

Heste-Prangere, som reise om i Bygderne, hvortil
Mangel af Foder vel er den vigtigste Aarsag, dernæst
den Vanskelighed paa Veiene at holde Graheste i Tøm-
me, naar de mødes af Hopperne. For Resten ere
Arbeidsheste her Slaver i sin fulde Bemærkelse, og
trække ikke heller altid paa de mildeste Herrer. Disse
lide selv ofte ondt paa Veiene om Vinteren, og føle
derfor desto mindre til, hvad deres Heste maae lide.
Deres egen Pleie er slet, og Hestenes endnu slettere,
eller og giøre de sig selv formeget til gode i Kroehusene,
uden at bekymre sig om deres Heste, som staae uden for.
Derfor see mange af dem ud som Beenrader om Vaa-
ren; Mangen skiøn Hest bliver og om Høsten ihiel-
skudt, naar Høebiergingen er falden slet ud og man
intet har at foere dem med om Vinteren. Dog næg-
tes ikke, at mange have ret gode Heste, og vide at holde
dem vel ved Magt.
       Hestenes sædvanlige Sygdomme her og andre
Steder er Qværild (Krop), som er et Slags Snue
eller Hoste, meest foraarsaget af slet Foering, eller som
Boywe meener, ved det man giver Hesten det ene Foder,
førend det andet er fordøiet, hvoraf samles usunde
Vædsker, som paa denne Maade bryde ud. I Be-
gyndelsen vare mine Heste paa Præstegaarden plagede
deraf, men siden jeg begyndte at give dem saasnart de
indsættes til Vinteren, et Heste Pulver af Spidsglas-
Lever, (Antimonium crudum og urenset Salpeter,
som brændes tilsammen,) har de været befriede derfor.
Jeg har og ladet en Snor drage imellem Hud og Kiød
paa begge Sider af Hestens Bryst, og seet god Virk-
ning deraf, da de usunde Vædsker derhen samle sig og
flyde ud. Naar man nyelig har givet en Hest Havre,