Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Kreaturenes Røgt -
  

§ 19 (pdf)

pag.189

pag.190
pag.191
pag.192
pag.193
pag.194
pag.195

og derpaa rider den stærkt, faaer den undertiden et
convulsivisk og krampagtigt Tilfælde, kaldet Herulf,
uden Tvivl det samme, som Hr. Wilses Fang eller
faldende Sot. Dette Tilfælde mærkes og hos nogle,
naar de nyelig ere komne paa Græs om Sommeren.
Her er den, siger Hr. Wilse, cureret ved Aareladen i
Gummen; paa Eger derimod aarelader man ved Øre-
ne, og den som ret forstaaer dette, skal derved gandske
forebygge dette Tilfælde for Fremtiden. Skab paa
Heste er det farligste Tilfælde, og meget smitsom, men
mærkes her kun sielden. Om den saa kaldte Stald-
Buk, som her ansees for et Præservativ og Forvarings-
Middel mod adskillige Heste-Sygdomme, skal strax
efter meldes. En blakket Hest med sort Man og Hale
saaes her for kort Tid siden, som paa venstre Side ved
Forfoden havde en sort Haar-Dusk. Den samme
indtog en stor Deel af Bugen, hængde en halv Alen
ned, og var ofte afklipper, men voxte til igien.
Fæe-Kreaturene ere her temmelig store og af
en god Art, men tillige for faa i Forhold mod Hestene,
da en Gaard, som holder 3 a 4 Heste, gemeenlig ikke
har meer end 8 a 10 Køer, hvoraf følger, at man har
intet at tage af om Høsten, men maae kiøbe Slagte-
Qvæg, som her hver Høst ankommer i store Drifter,
og sælges gemeenlig 7, 8 til 10 a 15 Rdlr. Stykket.
Slagter man end noget af sine Kreature, kiøbes
dog af Slagte-Drifterne Liv-Kreature i Steden, lige
indtil Kalve, da man finder bedre Regning ved at
giøde sine egne Kalve, og sælge dem i Kiøbstæderne.
Heraf følger ligeledes, at faa eller ingen kan sælge
Smør og Tælle, men at de fleste heller maae kiøbe, til
stor Fordeel for Hallingdal, Valders, Sigdal o.s.v.,