Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Kreaturenes Røgt -
  

§ 19 (pdf)

pag.189

pag.190
pag.191
pag.192
pag.193
pag.194
pag.195

som derover faaer deres fede Vare vel betalt, og lige-
ledes forskaffe de nordenfieldske Districter i Bergens
Stift, gode Penge, af hvilke de igien for en stor Deel
tilforhandle sig det. Saaledes toer den ene Haand¨
den anden, og den enes Overflødighed opfylder den an-
dens Mangel. Nordenfields behøves kun faa Heste,
derfor bringes de, som der ere tilovers ved Oplændin-
ger, hid ned, hvor de ere mere i Brug og ei kan und-
væres. Der ere federe Græsgange, en større Over-
flødighed af Qvæg, følgelig og af Smør, da Bonden
selv lever meest af Melken og Osten, men sælger Smør-
ret, og ingen af Delene skulde han faae saa vel betalt,
hvis ikke her var Mangel af alt dette. Der behiel-
per en Bonde sig til Lysning, enten med sin Skorsteens
Varme eller Tran-Lampe, her derimod, hvor enhver
Bonde har sin Kakkelovn, nødes han at brænde Tælle-
Lys, følgelig at kiøbe den Tælle, hine ei behøve. Lige-
ledes har det sig med Fiske-Vare, som fra de norden
fieldske Districter bringes hid op af Oplændinger.
Hvad Kreaturenes Rygt angaaer, da har jeg derved
intet synderligt at anmærke, dette undtagen, at nogle
giøre det til en Regel, at give dem saa meget at drikke
om Vinteren, som de vil have, hvilket dog mange af
Magelighed forsømme, hvoraf skal følge, at de med
det beste Foder ikkun give liden Melk. I Foertrang
at føde Fæe-Kreature med Heste-Møg, er noget be-
synderligt, og gaaer dog gandske godt an, hvortil Aar-
sagen nok er denne, at Hestene ikke saa vel fordøie deres
Foder, at jo noget bliver tilbage til Næring for Koen.
Af Gran-Skovene kan man ligeledes meget behielpe
sig i Mangel af Høet. Maaden er adskillig, men
den beste skal være denne, at sønderhakke Granens unge