Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Kreaturenes Røgt -
  

§ 19 (pdf)

pag.189

pag.190
pag.191
pag.192
pag.193
pag.194
pag.195

end Græsset at fede dem. Kort sagt, disse tørre Egne
ere for Faare-Avlingen meget beqvemme, derfor mær-
kes kun lidet til de ellers sædvanlige Faare-Sygdom-
me af Lungesot, Vattersot og Skab. Dog, hvor
Marken er moradsig, og man ikke iagttager de for-
nødne Regler, ikke at slippe dem ud, førend Dug og
Rimfrost er gaaen af Græsset, samt lader dem vænnes
til for megen Drik, som ikkun bør gives dem hver an-
den Dag, der er det ikke usædvanligt, at Faarene van-
trives og nedstyrter om Vaaren. Endeel gode Huus-
holdere ere derfor ikke meget for at give dem det ellers
brugelige Salt Slikke, saasom de tørste deraf, og drikke
for meget, naar de komme ud. Det synes altsaa, at
dette Middel ei er tienligt, med mindre Faarene holdes
inde, eller gaae i Indelukker, hvor de ei faae mere
Vand, end det man giver dem.
Om Geder og Bukke er ikke meget at sige, da
de ikke holdes her i nogen Mængde. Paa de Gaar-
der som ligge under Kongsberg Bergværks District,
som er hele Fiskum Sogn, ere de endog gandske for-
budne for Skovens Skyld. En saa kaldet Stald-
Buk holdes her gemeenlig Vinteren over i Heste Stal-
den, i den Tanke, at Hestene trives del deraf, ja man
paastaaer, at Kopper og andre Sygdomme hos Heste,
sætte sig paa saadan en Buk og forlade Hesten. Hvad
Hesten spilder, opsamler Bukken, men da han ved det
selvsamme gaaer under Hestens Bug og killer den med
sine Horn, kan den derved let vænnes til at slaae bag
op. Derfor ere Bukke uden Horn hertil best tienlige,
og saadanne gives her undertiden, skiønt jeg aldrig har
seet dem Nordenfields.