Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Fiskerierne -
  

§ 20 (pdf)

pag.194

pag.195

pag.196
pag.197
pag.198
pag.199
pag.200
pag.201

      Sviin fødes og fedes her i temmelig Mængde,
dog meest af dem, som enten bruge Brændeviins Bræn-
derie, og dertil betiene sig af den overblevne Drank, eller
af Møllere, som ikke gierne mangle Affald i Møllen at
fede Sviin med. Et saadant velfedet Sviin sæl-
ges her for 20 Rdlr.
      Da her ikke drives meget paa Korn-Avling, saa
lader sig let slutte, at en Bonde ikke kan holde mange
Høns eller Giæs, som ellers hos Folk af Stand ere
brugelige nok.

 

§ 20. Om Fiskerierne.

      Jeg maae her begynde fra Laxe-Fiskeriet, hvor-
af Eger især er berømt, og som den fornemmelig har
den store Elv at takke for, som flyder derigiennem ned
til Drammen. Dette Fiskerie har i gamle Dage især
gaaet til ved Gaarden Døvig paa Modum og hørt
Kongen til, hvorfor det endnu kaldes Kongs-Fiske.
Af Kongen har det igien været skienket til Opslo-
Bispestoel, som sees af Kong Magni Gave-og Fri-
heds-Brev af 1350, saaledes lydende: Udi Eker-
Elven indtil Dypvig, maae ingen anden bruge noget
andet Fiskerie, end som udi forrige 3de Kongers, Kong
Hagens, Inges og Sverres Tid haver været, thi nu
er hun givet til Gud og den hellige Kirke *). Til-
forn maae dette Fiskerie have været meget rigt og for-
deelagtigt, men siden har det efterhaanden taget af,

*) Dette Brev er af min Sal. Svigerfader Prof. Grave
       foræret til Justitz-Raad Klevenfeldt og det Kongel.
       Danske Selskab, som sees af et lidet Skrift paa Vers,
       som han lod trykke ved K. Frid. 5tes Ankomst til Eger
       1749.