Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Fiskerierne -
  

§ 20 (pdf)

pag.195

pag.196
pag.197
pag.198
pag.199
pag.200
pag.201

og er nu nyelig solgt for 1000 Rdlr. Aarsagen der-
til er ikke just Laxens Aftagelse, men de mange Laxe-
fiskerier, som Tid efter anden ere anlagte, deels ved
Drams-Elvens Munding med Laxe-Garn og Ring-
Fiske (hvorom kan læses i Hr. Essendrops Lier-Be-
skrivelse S.44), deels i Elven selv ved Va-Fiske,
Driv-Garn og andre Maader, som jeg siden vil vise
udførlig. Ventelig har ikke heller Laxefiskeriet ved
Hellefoss, som nu er det fornemste, den Tid været an-
lagt og saa vel benyttet, som det nu er *). Dette
ligger 2 Mile op ved et Vandfald kaldet Hellefoss, og
er paa en gandske let og simpel Maade indrettet. Man
skyder nemlig ud fra Landet 2 Lange Master eller Træer,
et Par Favne vidt fra hinanden, imellem hvis yderste
Ender man hænger en saa kaldet Flake eller flad Kiste,
sammensat i Bunden af tynde Splindrer med Aab-
ninger imellem, at Vandet kan rinde ud, og paa Si-
derne forsynet med Var-Bord, eller Bretter, at intet
kan falde ud, som først er kommet i Kistens Bund.
Paa den ene Side, som vender ned mod Vandfaldet, er
denne Kiste hældende, men paa hin Side opreist, og
tillige forsynet med et høiere Bret. Naar nu Laxen

*) Ved Samtale med omkringboende Bønder har jeg siden
       erfaret, at Vandfaldet Hellefoss med hosliggende Fi-
       skerie, har den Tid ikke engang været til, saasom det
       er vitterligt, at Elven i forrige Tider havde sit Løb paa
       den vestre Side af Gaarden Hoen, ligesom nu paa
       den østre, og strøg tæt forbi den Høi, paa hvilken Hougs
       Kirke og Præstegaard nu ligger, som altsaa har været
       Elvens da værende Bred, skiønt den fra den nu væren-
       de ligger et Par tusinde Skridt. Den hele Situation
       viser dette tydelig, og det nedenfor Kirken liggende
       Enge-Stykke kaldet Øen, som nu er intet mindre end
       en Øe, stadfæster det samme.