Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Fiskerierne -
  

§ 20 (pdf)

pag.195

pag.196
pag.197
pag.198
pag.199
pag.200
pag.201

ter sin Art forsøger at springe over Vandfaldet, fal-
der den saa meget lettere i Kisten, som den der er hæl-
dende og har et lavere Bret liggende jevnstrøgs med
Vand-Brynen, og da den aldrig søger at gaae tilbage,
men alt opad, hindres den at gaae ud oventil ved Ki-
stens høie Bret. Den Lax, som ikke falder umiddel-
bar og lige til i Kistens Bund, opfanges dog ved et
sammenslaget plat Bret omtrent af Vidde og Længde
som Kistens elv. Samme er fæstet til den paa den
Side, hvor Vandfaldet har sin Brede, og stilles saale-
des paa Skraas, at al den Lax, som i sit Spring falder
derpaa,maae rulde ned i Kisten og blive liggende.
Siden gaaer man ud paa de omtalte lange Træer,
eller de over samme lagte Fiæle, og henter en Lax efter
den anden til sig med en lang Stang forsynet med en
Krog i Enden. Her er det fornøieligt at see paa
Laxens heftige Strid mod Vandfaldet, da den nu
overvinder det, og hopper over, men falder ved det
samme i Flaken, nu igien overvindes af Vandets
stærke Fald og dumper baglænds ned, dog uden at tabe
Mod til at vove et nyt Forsøg. Dette trækker derfor
mange Tilskuere hidop fra Drammen og flere Steder,
om Sommeren, da de tillige i den hosliggende Dorp
Hougsund forlyste sig med at spise af Eger-Lax, som
for sin Velsmagenhed staaer i almindelig Reputation.
       Foruden denne gamle Indretning, er en nyere
i de seneste Aaringer opfunden, som bestaaer af 2 lige-
saadanne lange Træer, hvis yderste Ender ere med
Jern-Bolte fæstede til en Bierg-Knolde midt i Fossen.
Fra denne Hvilepunct udstikkes igien 2 Træer af samme
Længde, imellem hvis yderste Ender man har en lige-
saadan Flake eller flad Kiste hængende, at den Lax