Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Fiskerierne -
  

§ 20 (pdf)

pag.195

pag.196
pag.197
pag.198
pag.199
pag.200
pag.201

som undgaaer den første og nærmeste Landet hængende
Flake, kan opfanges i denne. Men herved meente
Eierne af Døvigs Fiskerie at blive fornærmede, og
agtede at lægge Proces an, som og var skeet, hvis de
ikke, for at undflye Vidtløftighed, havde solgt deres
Ret til Eierne af Hellefoss Fiskeriet, hvilke altsaa nu
ere i Bedsiddelse af begge, og have siden giort endnu
flere Indretninger til Laxefiskeriets Forbedring.
      Paa hin Side af Hellefoss er og et andet Laxe-
fiskerie, kaldet Mælen. Dette er anlagt ved en Ind-
huling eller Rende i Bierg Grunden, hvor Vandet
ei rinder saa stridigt ned, og er en af Træe-Splindrer
dannet Ruse, bred nedentil med en firkantet Aabning,
hvor Laxen gaaer ned, men smal oventil, hvor den
bliver liggende, som Fiske i en Ruse eller Aal i en Aale-
Tene, og det saa meget mere, som den efter sin Art
aldrig gaaer tilbage imod Vandfaldet uden baglænd,
følgelig ei vel kan benytte sig af Øinene Dette Fi-
skerie giver nu omstunder ved Forpagtning henved et
halv hundrede Rigsdaler, hvorimod Hellefoss-Fiskeriet
indrenter aarlig 5 til 800 Rdlr., dog har begge til-
forn givet langt mere, da man ikke fiskede saa meget
nedenfor som nu. Ved dem begge beroer det desuden
meget derpaa, at Vandet om Sommeren er hverken
for meget eller for lidet. De Dage meget Sav-Tøm-
mer og Bielker nedlades igiennem Fossen, gaaer Fi-
skeriet ikke heller saa vel til, som naar alting er roeligt
og stille.
      Neden for Fossen fiskes Laxen ligeledes, deels
ved Va-Fiske (Vod) om Høsten paa alle de Steder,
hvor Grunden er beleilig dertil, og af enhver ved sin
Gaard eller Grund, deels og ved Driv-Garn høieste