Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Fiskerierne -
  

§ 20 (pdf)

pag.195

pag.196
pag.197
pag.198
pag.199
pag.200
pag.201

Sommer. Dette Fiskerie forrettes af 2 Mænd i en
Baad, af hvilke den ene roer, den andre fisker. Den,
som fisker, holder Garnet i den ene Ende efter et Toug
en halv Snees Alen langt, efter Grundens Dybhed,
at Garnet kan naae Bunden, hvorimod en Træe-
Klods med et lige saadant Toug opholder det i hin
Ende. Naar nu først Klodsen og siden Garnet er
kastet ud, lader man det tillige med Baaden drive for
Strømmen, indtil Træe-Klodsen begynder at bevæge
sig op og ned, som viser, at der er kommen Lax i Gar-
net og minder Fiskeren, at trække Garnet ind. Dette
Slags Fiskerie tilstædes dog ikke andre end dem, som
ere Eiere af Grunden paa Elvens Sider, ikke heller
maae nogen lade sit Garn drive længere ned, end hans
Grund strækker sig; er han kommen til Grændserne
deraf, maae han altsaa hale sine Garn ind, roe sig op
imod Strømmen til det fastsatte Sted, og der begynde
at drive paa nye. Beleiligheden til dette Fiskerie er
større eller mindre, som Grunden er dybere eller høiere,
og da Elvens Grund ofte forandres, kan nogles Driv-
Fiskerie forbedres, men andres igien forværres. Ved
Præstegaarden var til Ex. i forrige Tider et skiønt
Drivfiske, som gav aarlig i Forpagtning 50 til 80 Rdl.
men er ved Elvefartens Forandring nu saaledes forrin-
get, at det ikke mere lønner Omkostningen. Alle disse
Laxefiskerier indbringe aarlig omtrent 3000 Rdlr.,
hvoraf dog en stor Deel fortæres i Sognet, det øvrige
gaaer til Kiøbstæderne, hvorimod en ligesaa stor Sum-
ma nok er tabt formedelst Laxefiskeriets Forringelse, af
de Aarsager jeg før har viist.
      De andre Fiskerier, som skee i Elven og Van-
derne med Sætte-Garn, Va (Vod), Ruse og des-