Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Fiskerierne -
  

§ 20 (pdf)

pag.195

pag.196
pag.197
pag.198
pag.199
pag.200
pag.201

lige, vil jeg ikke opholde mig med, da de overalt ere
brugelige og velbekiendte. Derimod bruges i det
store og fiskerige Vand Ekern endeel mindre bekiendte,
af hvilke jeg kun vil nævne det saa kaldte Katis Fiske,
som anlægges i smaa Bugter, og bestaaer deri, at man
tvert over saadan en Bugt sætter et Gierde af sammen-
flettede Riis-Qviste, og giør en Aabning i Midten af
1 Alens Vidde, der er giort som en Bøiel, omgiven
med smale og bøielige Pinde, hvis Spidser gaae sam-
men indad, som paa en Aal-Tene. Naar nu Gied-
den om Foraaret søger op til slige Bugter (som man
siger, for at æde af Vand-Græsset,) og gaaer ind i
Aabningen, bliver den staaende inden for Gierdet
i Bugten, indtil Vandet udtørres om Sommeren, da
man kan tage den næsten paa det tørre.
       Et eget Sloe eller her saa kaldet Slæde-Fiskerie
af Ørret, er og anlagt ved Hagevigen, under et Vand-
fald omtrent 100 Alen fra Ekern-Vandet. Opgan-
gen til dette Vandfald igiennem Elven er forebygget
saaledes, at Ørreten ikke kan tage den lige Vei op, men
maae gaae igiennem et andet gandske krumt Løb, hvor-
imod Vandfaldet eller neden for samme i en lige
Linie er bygget en Rende omtrent 1 Favn bred, som
gaaer ned i en Slæde eller af Tømmer sammensat Kiste,
som foran har en Aabning for Ørreten at gaae ind,
ovenpaa en Luge for at tage den ud, og hvis Stokke
ei staae tættere sammen, end at Vandet kan spylle ind
og ud. Naar nu Ørreten, som om Høsten er gaaet
op til Fossen igiennem den Krumme Gang, begiver sig
derfra tilbage, som altid skeer baglænds, trækker Strøm-
men det meeste af den med sig, ikke igiennem den krum-
me Gang den gik opad, med igiennem den brede og