Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Brug, Næringsveie og Fabriqver -
  

§ 21 (pdf)

pag.200

pag.201

pag.202
pag.203
pag.204
pag.205
pag.206
pag.207
pag.208
pag.209
pag.210
pag.211

lige Rende, der gaaer ind i Kisten, hvor den bliver lig-
gende og tages siden levende ud igiennem Lugen. Der-
fra føres den i Baller til Grundherren paa Fosses-
holm, hvor den bevares det hele Aar igiennem i en
dertil indrettet Fiske-Kumme.

 

§ 21. Om Brug, Næringsveie og
Fabriqver

      For ordentlig at beskrive alle her værende Næ-
ringsveie og Haandtering, vil jeg dele dem i Sav-
Brug, Tømmerdrager-Arbeide, Bord-og Biel-
kelast-Needflaadning, Magazin-Kiørsel, Kull-og
Tiære Brænderie, foruden endeel Fabriqver.
       1) Ere her mange og meget betydelige Sav-
Værker, især i Vestfossen, Skodselven, Hoensel-
ven *) o.s.v., som i alt giør 45 Sav-Værker. Da
de fleste have Borgere i Drammen til Eiere, saa holde
disse 4 Sav-Fogder, af hvilke især de 2 i Vestfos-
sen og Skodtselven have anseelige Indkomster og gode
Embeder. Hver Sav har sin Sav-Mester og sine
Sav-Drenge, foruden de ved Sav-Værkene tienende
Smede, Bordførere, Kullbrændere med videre. Saa-
længe Sav-Værkene gaae, saves baade Nat og Dag,
og da en bestandig Kull-Ild vedligeholdes Natten igien-
nem for Arbeidernes Skyld, giver dette i Mørket en
artig Illumination, hvor mange Sav-Værker ere sam-
lede. Hver Sav-Brug har sit bevilgede aarlige

*) Det er ved disse Saver den Maskine findes anbragt, som
      Hr. Prof. Fabricius beskriver i hans Reise nach Nor-
      wegen S.139 Grund-Maskinen er en saa kaldet
      Kirrat (rettere Kehr-Rad), som vinder Tredsen paa
      og af sig igien og er brugelig paa Biergværkerne.