Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Brug, Næringsveie og Fabriqver -
  

§ 21 (pdf)

pag.201

pag.202
pag.203
pag.204
pag.205
pag.206
pag.207
pag.208
pag.209
pag.210
pag.211

Qvantum Bord eller Bræder at skære, hvorefter de
svare deres Afgift til Kongens Casse, og kaldes derfor
Qvantum Saver. Dette Qvantum beløber sig
efter Consumptions Mandtallet i alt til 533 582 Styk-
ker Bord, foruden 10000 paa 1 af Hoens Saverne,
hvis Contingent ei svares til Fogden, men umiddelbart til
Cassen i Christiania, hvortil kommer alt det, der skæres
over det foresatte Qvantum og en ikke meget betydelig
Deel, der skæres paa Flom-Savene. Desuden er
det nyelig kommet meget i Brug, at skære Bord med
Haand Saver af Brag-Bielker, som før ikkun bleve
ophuggede til Brænde, hvorom siden mere ved Bielke-
Handelens Beskrivelse § 22.
       2) Tømmerdrager Arbeidet er en egen Haand-
tering der ikke har Sted, uden hvor Sav Tømmeret
skal trækkes op mod Strømmen til Sav-Værkerne,
saasom ved Vestfossens Sav-Brug, hvor det maae
optrækkes med Heste, hvortil visse Folk ere beskrikkede,
som kaldes Tømmerdrager. Disse maae, saasnart
Sav-Tømmeret er kommet ned giennem Elcen til
Hougsund, fare ud med Baade og trække det med
KJroge til Elve-Bredden, hvor de med smale Øxer
maae hugge Huller i den ene Ende deraf, og ved en
smal Kiep som stikkes igiennem samme Huller, samt
med Vidier, sammenføie og fæste den ene Stok til den
anden, gemeenlig 4 a 5 tilsammen, som kaldes en
Tømmerlænke; til saadan en Lænke bindes igien en
anden af samme Beskaffenhed, og saa fort, indtil 10
a 12 Tykter saaledes ere sammenlænkede. Naar dette
er forrettet og blevet færdigt om Aftenen, da hele
Aabredden sees belagt med slige Tømmerlænker, maae
de igien om Morgenen med Heste, som dertil leies