Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Brug, Næringsveie og Fabriqver -
  

§ 21 (pdf)

pag.201

pag.202
pag.203
pag.204
pag.205
pag.206
pag.207
pag.208
pag.209
pag.210
pag.211

trække det langs Aabredden op til Sav-Værkerne, og
saaledes hver Dag fare fort, saalænge Sav-Tømmeret
nedflyder igiennem Elven og af den ovenfor værende
Lentse udelades. Denne Lentse, eller her saa kaldte
Hængsle, er ved Gaarden Qværk, og bestaaer af tykke
sammenhæftede Træe-Stokke, som lægges over Elven
for at standse og samle Tømmeret, indtil Tiden er be-
leilig, at lade det nedflyde over Vandfaldet Hellefoss
ned til Hougsund, da Tømmerdragerne, som derom af
Hængsle-Fogden i Tide advares, maae være færdige
at samle, sammenlænke og trække det op til Vestfossens
Sav Værker paa den Maade, som nu er sagt. Dette
Tømmerdrager-Arbeide er temmelig fordeelagtigt,
men toillige besværligt, siden man for at sammenlænke
Tømmeret, som ei kan komme Aabredden nær nok,
maae den største Deel af Dagen staae i Vandet, hvor-
ved mange spilde deres Helsen.
      3) Ligesom Tømmerdragerne trække Tømmeret
op til Sav-Værkene, saa bringe Bordførerne det
ned igien, skaaret i Bræder, og det i store Flaader,
hvorved det ene Bord trækkes paa det andet med andre
imellem lagte Bord paa tvert, saa de med den for-
reste halve Deel hvile paa hinanden, men slæbe i Van-
det med den anden, og holdes saaledes tilsammen af
deres egen Tyngde. De Bord som skæres ovenfor
Hellefoss, sammenbindes i Knipper 12 til 24 i hvert
Knippe, efter Bordenes Tykkelse, for ayt nedlates igien-
nem Fossen, og opsamles siden for at bringes til
Byen, som skeer ved at binde det ene Knippe til det
andet, og lægge andre paa tvert deraf. Paa denne
Maade samles de i store sammenhængende Flaader,