Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Brug, Næringsveie og Fabriqver -
  

§ 21 (pdf)

pag.201

pag.202
pag.203
pag.204
pag.205
pag.206
pag.207
pag.208
pag.209
pag.210
pag.211

som kan indeholde en Snees tusinde Bord og nedbrin-
ges til Drammen.
       4) Bielkelagtenes Nedflaadning igiennem El-
ven, udkræver ligeledes sine Arbeidere, som kaldes
Bielkeførere, hvilke saasnart Bielkene ere udeladte
af forbemeldte Lentse, maae fare ud med Baade for
at samle dem, som skeer ved et Sted kaldet Steenberg,
hvor de sammenbindes til Flaader og bringes saaledes
ned til Byen. Denne Sammenbindelse skeer ved at
lægge endeel Bielker i Rad og fæste dem tilsammen
i forreste Ende, derefter at trække en ligesaadan Rad
af Bielker paa de første, og at lægge en tynd Stang
derimellem for at hindre, at de ei skal trilde ned og
imellem hinanden. Saaledes trækkes den ene Rad
af Biælker paa den anden, med den ene halve Deel
hvile de paa hinanden, med den anden slæbe de i Van-
det, imellem hver Rad lægges en enkelt Bielke paa
tvert ovenpaa disse igien en Rad af sammenhæftede
Bielker paa langs, saaledes at holde den hele
Flaade tilsammen. Siden lader man den drive for
Strømmen, da een eller flere staae ovenpaa Flaaden
for at stikke den løs, hvor den kan komme Aabredden
for nær, eller rage paa Grund, hvilket sidste ogsaa
skeer med Bordflaadningen. Hvor betydelig denne
Haandtering er, kan sliuttes deraf, at der saaledes ned-
skibes aarlig til Drammen 12 til 16000 Tylter Bielker,
ja naar Prisen er høi, vel 20000, eller som andre
regne 80000, en Summa, som man i Betragtning
af Skovens Ruin maae skrækkes over, helst naar
dertil lægges den megen Smaalast, som ligeledes op-
samles nedenfor Vandfaldet Hellefoss og igiennem El-
ven nedlades.