Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Brug, Næringsveie og Fabriqver -
  

§ 21 (pdf)

pag.201

pag.202
pag.203
pag.204
pag.205
pag.206
pag.207
pag.208
pag.209
pag.210
pag.211

      5) Magazin-Kiørsel til Kongsberg, sætter
ligeledes mange i Arbeide, da al den Forraad af Korn
og fede Vare, som Arbeiderne paa Kongsberg skal
tage deres Underholdning af, maae føres fra Dram-
men, deels paa Slæder om Vinteren, deels om Som-
meren først paa Baade igiennem Elven, siden over Land
paa Karrer. Den, som til dette Brug kan holde sig
en Baad eller Hest, kan nogenledes vel ernære sig der-
ved. Dog var Fortienesten høiere før Magazinets
Indretning, da Leverandeuren besørgede Varenes
Transport, og betalte den efter Accord, hvorimod al-
ting nu maae leveres til Magazin-Forvalteren mod
en vis fastsat Priis, foruden Ansvar for de, som for-
dærves Underveis, eller mangler i det Maal, som for-
langes, hvorved man let kan komme til kort. Des-
uden har man i nogen Tid maattet bie hele Aar efter
Betaling, hvorover ofte er indgivet Klage; dog paa
dette og mere kan man vel haabe, at der ved Hans
Majestets faderlige og vise Foranstaltning vil raades
Bod.
       6) Malm-Kiørsel og Maskiners Driving
paa Kongsberg, som her kaldes slet hen Driving,
maae skee med Heste fra Landet, og dette trækker lige-
ledes mange Folk med Heste herfra didhen. Men
denne Næringsvei er ikke heller nu omstunder saa for-
deelagtig som før, fordi Arbeidet nu er mindre, eller
drives mere med Kunst, saa at ikke saa mange Arbeids-
folk og Heste behøves. For da at faae Arbeide, giør
den ene Underbud for den anden paa Licitationerne,
hvorved mange betinge sig liden Løn for svare Arbeider,
og kan lide stor Skade derved, naar et slet Høe-Aar
indtreffer, og Foder til Hestene skal kiøbes for høie Priser.