Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Brug, Næringsveie og Fabriqver -
  

§ 21 (pdf)

pag.201

pag.202
pag.203
pag.204
pag.205
pag.206
pag.207
pag.208
pag.209
pag.210
pag.211

       7) Arbeiderne ved Skara Sølvgruber og
Hassel Jernværk, kan og hertil henregnes. De første
udgiør 60 Mennesker, og da de søge til Eger, skal
en Resolution være udvirket, at naar nuværende Sogne-
Præst paa Kongsberg falder fra, skal deres Offer,
ligesom andre Accidencer tilhøre Præsterne paa Eger,
naar derom giøres Forestilling. Hassel Jernværk
sætter ligeledes 60 Mennesker i Arbeide, for-
uden dem, som ved Kul-og Malm-Kiørsel fortiene
deres Brød.
      8) Kul-Brænderiet giver og mange god
Næring, deels ved Sav-Værkerne, hvor meget Kul
brændes af Hunen (den yderste Skorpe af Sav-Tøm-
meret) helst den, som ikke tiener til Tag-Huun (som
lægges paa Huus-Tag) eller Giærde-Fang, deels og
fornemmelig paa de Gaarder, som høre under Sølv-
Værkets Skov-Circumference, og aarlig maae levere
et vist Qvantum deraf. For at tørre Veden opreiser
man de afhugne og afqvistede Bar- eller Løv-Træer,
saaledes, at de med den tykke Ende hvile paa hinan-
den og sammenlægges i en spids Vinkel, men med den
smale Ende ligge fra hinanden adskilt, derefter oprei-
ser man dem i Form af en bred Pyramide, bedækker
dem med Jord og derovenpaa med endeel Træe-Stokke,
at Jorden ei skal trilde ned, tilsidst sættes Ild paa.
       9) Tiære-Brænderie drives ikke meget paa;
thi saalænge man har Træer at hugge, lader man
Roden blive staaende, hvoraf Tiæren beredes. Dog
tilvirkes en Deel og sælges for billig Priis. Paa
2 Steder i Præstegieldet har jeg seet de murede Tiære-
Ovne, som det Kongel. Norske Selskab har givet