Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Brug, Næringsveie og Fabriqver -
  

§ 21 (pdf)

pag.201

pag.202
pag.203
pag.204
pag.205
pag.206
pag.207
pag.208
pag.209
pag.210
pag.211

Tegning og Beskrivelse af; men paa Ringerige og
flere Steder i Oplandene ere de komne meget i Brug.
       10) Til Fabriqver kan henregnes: 1) De her
værende skiønne Gryn-og Sigte-Møller, efter hol-
landsk Facon meget vel og kunstig indrettet. En
Mand ved Navn Peder Tyrholm var den første, som
foretog sig at indrette en saadan Gryn Mølle, og reiste
af den Aarsag til Holland, hvor Møllen først blev
bygt og siden her opsat. Det ham derpaa meddeelte
Kongel. Privilegium af 1737, forbød at oprette nogen
anden Gryn Mølle i Agerhuus Stift i 10 Aar. Det
var derfor først 1747, Poul Røer fik Tilladelse at
oprette en saadan paa Kongsberg, som skeede ved Hol-
landske Arbeidere. 1756 fik Tyrholm et lige saa-
dant Privilegium paa en Sigte-Mølle i 6 Aar, samt
Frihed at indføre 800 Tønder Udenrigs Hvede. 1751
blev Godber Poulsen forskreven fra Flensborg for
at istandsætte Gryn-Møllen paa Kongsberg, som var
bleven brystfældig. Siden indrettede han adskillige
Mølle-Værker ved Christiania, blant andert en Gryn-
og Sigte Mølle, ikkun for 500 Rdlr., og dog i alle
Maader lige saa god, som de forommeldte, der havde
kostet hver 10000 Rdlr. Ved den dermed giorte
Indretning for at skille Kul-Ar og anden Ureenlighed
fra, lærte man da først, at der af Norsk og Dansk
Hvede kunde males ligesaa godt Meel, som det Engel-
ske, og det samme kom nu saa meget bedre til Pas,
som Hvede-Meel paa samme tid blev forbuden at
udføres fra Engelland. Til alt dette betiente forbe-
meldte Hr. Poulsen sig af Norske Arbeidere, hvilke
siden have giort mange Gryn-og Sigte-Møller efter
samme Modelle, og med gandske maadelig Bekost-