Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Brug, Næringsveie og Fabriqver -
  

§ 21 (pdf)

pag.201

pag.202
pag.203
pag.204
pag.205
pag.206
pag.207
pag.208
pag.209
pag.210
pag.211

ning, saa man nu i dette Præstegield alene har
hele 5 Stykker deraf. De Møllesteene man betiener sig
af til de ordinaire Møller eller Qværner, ele deels
Trondhiems eller Sælboe, deels Dale-Qværner,
som komme fra Guldbrands-Dalen af en lysere Steen-
Art, og med finere Graniter end hine. Af uden-
landske Møllesteene gives ingen, som saavel sønder-
maler Havren, som disse Norske; men til finere Mal-
ning paa de forommeldte Gryn-og Sigte-Møller har
man hidindtil for det meeste brugt de Rhinlandske
Møllestene, som dog ere overmaade kostbare, hvorfor
det geraader Hr. Poulsen til desto større Roes, at han
længe siden ved Christiania har givet Anviisning paa
en Granitsteen, som maler et besynderlig godt Hvede-
Meel, og ligeledes Hr. Hichman, som nyelig har
ladet Møllesteene forfærdige af en endnu løsere og be-
qvemmere Granit-Art, (den samme som jeg § 5 har
meldet om og holder for at være den franske Sytsteen,)
og befundet den i alle Maader ligesaa god som den
Rhinlandske. Holder dette Prøve, som jeg ei har
Aarsag at tvivle om, og man her fik en Møllesteen-
Fabrik, som Hr. Hichman virkelig har i Sinde at
oprette, begriber vel enhver, at derved var noget an-
seeligt vundet, ei alene for Norge, men og Dannemark
og Holsteen, hvor den kostbare Rhinlandske Steen
aarlig kiøbes og forbruges i Mængde. 2) Et Sæbe-
Syderie er og af Hr. Poulsen indrettet paa hans
Gaard Møllenhof, og fra samme forsyner han disse
Egne med god grøn Sæbe. Bemeldte Mand, som
en god Mechanicus practicus har og for Sæbe-Syde-
riets Skyld anlagt 3) en Olie-Mølle, ligeledes
meget god og vel indrettet. Dens store og paa Kant