Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Brug, Næringsveie og Fabriqver -
  

§ 21 (pdf)

pag.201

pag.202
pag.203
pag.204
pag.205
pag.206
pag.207
pag.208
pag.209
pag.210
pag.211

staaende Møllesteene har han selv udhugget af Granit-
Bierget ovenfor hans Gaard, ligesom han og for
Olie-Møllen ved Christiania har givet Anslag paa en
Granit Art der i Egnen, der gover en langt bedre og
varigere Møllesteen, end den man før brugte, der var
en fra Holland hentet Kalk eller blaa Marmor-Art
fra Italien. Til Møllenhofs Olie Mølle, og den ved
Christiania, anskaffer Stiftet aarlig omtrent 1000
Tønder Linfrøe, og forsynes derimod med Olie og Olie-
Kage, som meget bruges til Foder for Kreaturene,
og bestaaer af det, som bliver tilbage af Linfrøet, naar
Olien er udpresset. 4) En god Valke og Stampe-
Mølle er her og, den ene for Klæde og Vadmel, den
anden for Skind. Den første giør nu omstunder god
Tieneste, da der i de fleste Bønders Huse forfærdiges
smukke Klædevare til eget Brug. 5) En Spiger-
Fabrik, først anlagt af Procurator Fieldberg, drives
nu vel af Monsr. Hans Rør. Den har 8 Spiger-
Hamre, hvorved omtrent et halvhundrede Mennesker
ernærer sig. En anden Spiger-Fabrik af ligesaa mange
Hamre, er paa Grændserne af dette Sogn, nyelig op-
rettet af Hr. Hichman, som til dette og flere Anlæg
besidder Indsigt og Patriotisme nok *). 6) To Tegl-

*) Han har dertil betient sig af de kostbare Dæmninger,
       som tilhørte det forrige Jarlsbergske Sølvværk, og
       efter Værkets Nedlæggelse stode hen uden større Nøtte, indtil
       Hr. Hichman kiøbte Værkets Grund og Bygninger.
       Nu drives derved 1 Gryn-og 1 Sigte-Mølle, 1 Spi-
       ger-Fabrik, 1 Valke Mølle, og 1 Sav-Machine af
       en nye Indretning, altsammen bekostet af Hr. Hich-
       man, som tænker endnu at giøre flere Indretninger,
       hvortil Stedet er meget beqvemt, og troer at 500
       Mennesker derved kunde ernæres. Blev denne Mand
       tilstrækkelig understyttet, kunde altsaa adskillige Fabri-
       ker, især i fint Jernarbeide, blive etablerede, som hid-
       indtil have manglet her i Landet.