Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Brug, Næringsveie og Fabriqver -
  

§ 21 (pdf)

pag.201

pag.202
pag.203
pag.204
pag.205
pag.206
pag.207
pag.208
pag.209
pag.210
pag.211

og Muursteens-Brænderier i Sognet, foruden et tre-
die paa Grændserne, forsyne Egnen heromkring med
Tag-og Muursteen. De sælges lettere end de hol-
landske, men ere dog ikke saa gode og varige, som
deels kommer af den mindre beqvemme Leer-Art, deels
maaskee ikke hæftig og hastig Ild nok, men bræn-
der Leeret for langsomt, hvorved det taber for meget
af sin Vitriol-Syre og bliver skiør. At glassere dem
har man endnu ikke lært, skiønt Msr. Fenniger ved sit
Teglbrænderie har giort adskillige Forsøg dermed, og
haaber med Tiden, at bringe det til Fuldkommenhed.
Maatte dog vore Medborgere paa deres Reiser søge
at udforske slige Ting, for derved at erstatte, hvad Fæ-
dernelandet taber ved udenlandske Reiser. 7) Uagtet
den Overflødighed her er af Kalksteen, gives dog kun
2 Kalkbrænderier. Andre Haanteringer, som sætte
Folk i Arbeide, og den megen Kalk, som brændes i
Asker Sogn, ikke langt herfra, og udføres fra Slæ-
ben, er nok Aarsagen, hvorfor her ikke drives mere der-
paa. Den største Leverance skeer herfra til Blaafarve-
Værket. Hertil kan lægges: 8) Ton Stangjern-
Hamre, en ved Hassel Jernværk, en anden i Vest-
fossen, samme Værk tilhørende. Desuden støbes paa
dette Værk mange skiønne Kakkelovne, og gode
Jernplader har Værkets Forstander, Hr. Frantz
Neuman, begyndt at hamre, hvorved Jernet ikke saa
gandske raae udføres, som tilforn. 9) Et Potaske-
Værk har bemeldte Hr. Neuman ligeledes anlagt,
meest for Blaafarve-Værkets Skyld.
       Et Bagerie af Honning-Kager (som nu bages
gandske gode i Drammen), samt et stort Anlæg til