Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Brug, Næringsveie og Fabriqver -
  

§ 21 (pdf)

pag.201

pag.202
pag.203
pag.204
pag.205
pag.206
pag.207
pag.208
pag.209
pag.210
pag.211
pag.212

Maltgiøren, var af forommeldte Tyrholm, som en
stor Entrepeneur, istandsat. Men formedelst slet
Oeconomie, helst i Mandens Fraværelse, gik alt dette
med hans Død til Grunde, hvorved Kongen, som til
dette og mere havde giort Forskud af 12000 Rdlr. skal
have tabt 5 a 6000 *). Endelig har og paa Præste-
gaardens Grund været et stort Glas Pusterie, kal-
det Nøstetagngens Glas-Pusterie, som siden blev for-
flyttet til Hurdal, hvor Lagter-Veden vel falder let-
tere, men derimod Transporten langt vanskeligere.
Hytten med Magazinet og Arbeidernes Huse, staaer der
endnu, skiønt meget forfalden, og man havde nyelig
i Sinde at forflytte Værket her til igien; men da
Bønderne ei vilde levere Veden for den tilbudne Priis,
gik det for den gang ind igien **). Hvad der kunde
siges om Huus-Fabriqver og hiemmegiorte Vare, vil
jeg spare til den Artikel om Folkets huuslige Oecono-
mie. Her vil jeg kun melde dette, at paa Eger for-
færdiges gandske gode Halm-Hatte, som blant Qvin-
dekiønnet er meget i Brug. De saa kaldte Tiner
Pyramiddannede Træe-Taarne med adskillige Etager
og Leddiker at forvare noget i,) forfærdiges i Mængde
langs Kysterne af Jarlsberg Grevskab, og kiøbes meest
af Hollændere, til en aarlig Vinding, som nogle regne,
af 500 Gylden. Men her forarbeides de dog ikke,
saavidt jeg har mærket.

 

*) Den første Aarsag til denne ellers brave og redelige
      Mands Fallit, var denne, at et af ham oprettet Bræn-
      deviins-Brænderie, der skal have kostet 5 a 6000
      Rdlr., blev ham unyttigt, ved det strax derpaa fulgte
      Forbud, at brænde Brændeviin paa Landet, uagtet han
      dertil meest agtede at bruge Affaldet af hans Mølle med
      en fierde Part Korn.

**) Nu nyelig ere alle Husene solgte ved offentlig Auction
      og det hele Værk fleiset.