Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Handelen, Priserne og Arbeidslønnen -
  

§ 22 (pdf)

pag.211

pag.212

pag.213
pag.214
pag.215
pag.216
pag.217
pag.218
pag.219
pag.220
pag.221
pag.222
pag.223
pag.224
pag.225

§ 22. Om Handelen, Priserne og Arbeids-
lønnen

       De mange og meget adskillige Næringsveie, jeg
nu har talet om, maae nødvendig give Handelen en
stærk Rørelse, og da Bord-og Bielke-Lasten er den
fornemste Green deraf, vil jeg først beskrive samme,
efter den Indsigt jeg har deri.
       Bord-Handelen er den fordeelagtigste af alle,
og bringer de fleste rede Penge ind, men er dog ind-
skrænket til visse Familier, som ere Eiere af Sav-Vær-
kerne, og derved have samlet anseelige Midler, synes
og desuden at kunne bringes til større Høide og Fuld-
kommenhed: 1) Ifald man kunde nøde Hollænderne,
at imodtage vore Bord, ligesom Engelænderne. Man
veed, at Hollænderne fornemmelig kiøbe Norske Biel-
ker, for at skiære dem paa deres Sav-Møller, men
at Engelænderne derimod imodtage vore Bord, fordi
de selv ingen Sav-Værker have. Skulde nu disse,
ligesom hine, faae Sav-Værker indrettede, hvilket
man veed, de have forsøgt at lære baade i Norge og
Holland, kunde det maaskee hænde sig, at de Norske
Sav-Værker gandske bleve nedlagte, og at det Norske
Træe ikke blev modtaget uden i Bielker og raae Ma-
terie. Overalt synes det virkelig at være en Feil i vor
Norske Træelast-Handel, at sende de Udenlandske
saa mange, deels uskaarne Bielker, deels tykskaarne
Planker, for af dem at omskiæres og dannes i alle-
haande Former, og transporteres til alle Verdens Par-
ter; vore Træelast-Handlere burde derfor søge efter-
haanden, at vinde dem denne os med Rette tilhørende
Fordeel fra, og at giøre sig de Steder bekiendte, hvor
deres Træe-Vare af alle Slags kunde med Fordeel af-