Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Handelen, Priserne og Arbeidslønnen -
  

§ 22 (pdf)

pag.212

pag.213
pag.214
pag.215
pag.216
pag.217
pag.218
pag.219
pag.220
pag.221
pag.222
pag.223
pag.224
pag.225

2) ifald man paa Sav-Værkene isteden for de nu
brugelige eetbladige Saver optog de fleerbladige, hvor-
ved meget blev sparet baade paa Tid og Omkostninger.
Paa endeel steder her i Landet, saasom ved Høne-
fossen, skal de dog være i Brug. Man siger og, at
de her engang skal være forsøgte, men uden Fremgang,
fordi slige Bord ei taalte at nedflaades igiennem El-
ven, som dog let kunde forebygges, naar man ned-
førte dem paa Pramme, hvorom siden mere. 3) Hvis
man skar til flere og finere Dimensioner, end de 1 1/2 Tom-
me tykke Bord og 2 til 3 Tommer tykke Planker, som
nu ere brugelige, og man deri søgte at efterfølge Hol-
lænderne, som heg allerede ved 1ste Post har sagt, 4) Hvis
man isteden for at nedflaade soine Bord, nedbragte dem
i Pramme, saasom de af Vandet faae et slet Udseen-
de og sprekke naar de tørres, hvoraf det kommer, at
Christianiæ Bord ere i høiere Priis end Drammens,
fordi de ei komme i Vandet, men føres over Land lige
fra Sav-Værkerne til Kiøbstaden. Men i alt dette
er neppe nogen Forandring at vente, saalænge det nær-
værende Forraad vedvarer, da man giver sig mere Flid
for, at bringe en Mængde af Bord tilveie, end at til-
berede dem paa beste Maade. I Christiania, hvor
Sav-Tømmeret og Transporten ere mere kostbare,
skiæres i langt finere Dimensioner end her, og man
skulde der ikke kunne stoppe Omkostningen, hvis man
skar saa grove Bord og Planker som Drammens.
For Resten skal Bord-Handlingen, skiønt i sig selv for-
deelagtig, være belagt med temmelig svære Afgifter
baade her og i Engeland, hvorom jeg dog ikke er istand
at give nogen paalidelig Underretning.