Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Handelen, Priserne og Arbeidslønnen -
  

§ 22 (pdf)

pag.212

pag.213
pag.214
pag.215
pag.216
pag.217
pag.218
pag.219
pag.220
pag.221
pag.222
pag.223
pag.224
pag.225

       Hvad Bielke-Handelen angaaer, da drives
den enten med Fyrre-eller Gran-Bielker, af hvilke
de første ere Engelændernes, de sidste Hollændernes,
Gadding *). Engelænderne, som ikke tage uden den
beste Malm-Fyrre, betale den temmelig vel, og op-
kiøbe deres Ladninger ordentlig ved deres Commissio-
naire, efter billig Accord, hvorved de Handlende kan
blive skadesløs. Men med den Hollandske Handel,
der drives med Gran og de sletteste Fyrre-Bielker,
har det sig langt anderledes; thi den er, deels forme-
delst Hollændernes Listighed, deels vore Norske Kiøb-
mænds Usamdrægtighed, bragt i største Forvirring, saa
det er uvist, om Landet har større Skade end Gavn
deraf. Dette har en Kiøbmand ved Navn Christen
Lohrman i et 1771 udgivet Skrift temmelig vel ud-
først og beviist. Han havde og, som han selv skriver,
allerede den Tid indgivet Forslag til denne Handels
fordeelagtigere Indretning, hvoraf man dog ikke til
Dato har seet nogen Virkning, uagtet dette fremfor
meget andet synes at fortiene Vedkommendes især
Oeconomie-og Commerce-Collegii Opmærksomhed.
Det er derfor jeg til dette Skrift vil lægge nogle faa
Anmærkninger. Først skriver han, at endskiønt Biel-
ke-Handelen har været skadelig for de Handlende, have
dog Bønderne i de fremfarne Tider havt desto større
Fordeel deraf, og ere blevne velholdne Mænd. Dette
kan og for saavidt tilstaaes, som man i Almindelighed
holder for, at Bonden har langt større Fordeel af at

 

*) At Hollænderne helst tage Gran, skal komme deraf, at
       den til Paneel-og Laqveer-Arbeide er meest tienlig.
       Man siger og, at de bruge en Hoben deraf til deres
       Pæle-Værker, da den ei beskadiges af Orm. See Lohr-
       man om Drammens Handel.