Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Handelen, Priserne og Arbeidslønnen -
  

§ 22 (pdf)

pag.212

pag.213
pag.214
pag.215
pag.216
pag.217
pag.218
pag.219
pag.220
pag.221
pag.222
pag.223
pag.224
pag.225

I de første Aaringer, da Lohrman var Kiøb-
mand, er det vel ogsaa skeet, at Kiøbmændene af Ryg-
te om Bielkernes høie Priis i Holland, have tilig
giort Accord med Bønderne, dem selv til Skade, naar
Prisen strax efter faldt, som i Holland er ikke usæd-
vanligt. Men i den Tid jeg har været her, har jeg
dog ikke mærket andet, end at Kiøbmændene handle
langt forsigtigere, i det de vel ofte opmuntre Bonden
til Bielke-Hugst om Vinteren, og give ham Haab
om høie Priser, men dog ikke accordere om noget vist,
førend Bielkerne ere hugne eller nedbragte, da de give
derfor, efter det de kan vente at faae igien; de handle
altsaa offen med Bonden, som de selv medhandles af
Hollænderne, der vel ofte love meget, men tage sig
vel vare for at træde i Accord, førend mot Slutningen,
da de ved deres Correspondentere her, allerede ere un-
derrettede om den Forraad, man har, og derfor let kan
nøde Kiøbmændene enten at sælge for hvad de ville
give, eller paa egen Risico at udskibe dere Vahre til
Holland, som næsten altid er det visse Tab, deels fordi
Fragtenb i lang Tid har været alt for høi, deels fordi
de da maae tage imod, hvad Hollænderne paa et vist
Market, kaldet Bækkenet, ville byde derfor, ikke at
tale om at vore Kiøbmænd da maae betale de Afgifter
i Holland, som Hollænderne, om de selv opkiøbte deres
Bielker i Norge, maatte have svaret der. Vel gives
her nogle faa Kiøbmænd, som fra forrige Tider have
staaet i Accord med Hollænderne, og samlet anseelige
Midler ved deres Bielkehandel, men disse beskyldes
for, at de lade sig bruge som Spioner for Hollænder-
ne, blot for en Provision af 5 a 6 pro Cent, og at give
dem adskillige for deres Medborgere skadelige Under-