Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Handelen, Priserne og Arbeidslønnen -
  

§ 22 (pdf)

pag.212

pag.213
pag.214
pag.215
pag.216
pag.217
pag.218
pag.219
pag.220
pag.221
pag.222
pag.223
pag.224
pag.225

retninger. Overalt er det, som Lohrman skriver, be-
klageligt, at der aarlig udskibes fra Drammen den
beste og skiønneste Bielke Last, især af Gran, hvis Lige
ingen andensteds enten i Godhed eller Mængde er at
bekomme, og at samme, skiønt for Hollænderne uund-
værlig, dog skal gives dem saa got som for intet, og
sælges for saa ringe Priis, at Kiøbmændene ofte ikke
stoppe Okmostningen. I den Henseende skriver han
videre, er dog andre Kiøbstæders Bielke-Handel ikke
saa fatal som Drammens; thi ved det der ei nogensteds
ere saa mange Bielke-Handlere, faaer Bonden ikke saa
meget for sin Last (som dog er Skade for Landet), der-
næst resolvere de ikke til Befragtninger, uden af For-
nødenhed, hvorfor Hollænderne nødes til at give sig
i Accord med dem, og endelig betinge Bielke-Hand-
lerne sig Hollændernes Vexler for 6 a 8 pro Cent rin-
gere Lage end Drammen.
       Af det ene med det andet, kan jeg ikke rettere
see, end at hele Feilen næst Kiøbmændenes Usamdræg-
tighed, reiser sig af Bielkernes alt for store Mængde
og Nedhuggelse i Flæng, blot paa Speculation, og
efter et uvist Rygte om høie Priser. Efter en Kon-
gelig Placat af 1733 bør Bielker ikke hugges oven-
for Qværk, hvor Lentsen er, følgelig ikkun i de 3
Sogne-Kald, Lier, Eger og Modum, som ligge neden-
for Sav-Værkerne, og ei kan brunge deres Tømmer
op imod Strømmen for at skiæres til Bræder. Blev
nu denne Anordning efterlevet, vilde et maadeligt
Qvantum komme ud deraf, som aarlig kunde sælges
med Fordeel. Men da Øvrigheden, af de Aarsager,
jeg siden vil vise, har maattet tillade, eller seet igien-
nem Fingre med, at Bielker hugges høiere op i Landet