Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Handelen, Priserne og Arbeidslønnen -
  

§ 22 (pdf)

pag.212

pag.213
pag.214
pag.215
pag.216
pag.217
pag.218
pag.219
pag.220
pag.221
pag.222
pag.223
pag.224
pag.225

efter enhvers Forraad og Behag, sa bliver det en
Følge, at Mængden er for stor, og at Hollænderne,
som derom underrettes af deres Correspondentere, kan
tvinge Prisen saa meget dem lyster. Dette kan saa
meget lettere skee, som Bielker ei taale at ligge Vin-
teren over uden at faae et slet Udseende og at tabe
deres Priis. Dog har man nu begyndte at nedsenke
dem i Vand, ved at lægge den ene Bielke paa den
anden, hvorved de bedre conserveres end ved at ligge
i frie Luft *). Man kunde og forbyde, at udføre nye
Bielker førend de gamle vare afsatte, som i de Russiske
Steder i Østersøen skal være anordnet. Naar nu
dertil kom Enighed og godt Overlæg imellem de Hand-
lende indbyrdes, kunde Hollænderne tvinges til at kiøbe
vore Bielker i Norge, for den Priis, man uden Ska-
de kunde sælge dem for, allerhelst man ikke har at frygte
for, at de nogen Tid kan undvære den Norske Træelast-
Handel. I det mindste er forbemeldte Lohrman af
den Mening; thi om de end, siger han, fik en Lad-
ning Bielker fra Østersøen for slet intet, vilde dog ale-
ne Fragten derpaa komme dem saa meget høiere, som
en lige Ladning Norske Bielker kunde kiøbes for, der-
for er altid Fragten paa Østersøen næsten dobbelt større
end paa Norge, og Fragten fra Norge til Holland
næsten ligesaa meget, som Ladningens hele Beløb.
I de senere Tider er Fragten endnu langt høiere

*) Mangfoldige Vrag-Bielker, som for deres slette Udseen-
       de bliver vraget, skiønt de indvendig kan være gandske
       gode, og tilforn ikkun bleve ophuggede til Brænde,
       skiæres nu i Drammen paa Haand Saver til meget
       skiønne Bord, hvorved mange Fattige fortiene deres
       Brød, hvorimod den af en Kiøbmand i Drammen pro-
       jecterte og indrettede Sav, som drives af Vægt, endnu
       ikke har villet lykkes.