Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Handelen, Priserne og Arbeidslønnen -
  

§ 22 (pdf)

pag.212

pag.213
pag.214
pag.215
pag.216
pag.217
pag.218
pag.219
pag.220
pag.221
pag.222
pag.223
pag.224
pag.225

hvorimod Bielkerne helst i seneste Krig ogsaa have
steget til høie Priser, som og for nærværende Tid ved-
vare endog efter Krigen, men det varer dog neppe
længe, førende Hollænderne vide at finde Raad derimod
og at nedsætte Prisen igien. Skulde jeg til Slutning
fælde nogen Dom i en saa intricat Materie, da synes
mig, at saalænge Bonden skal vedblive at giøre Skov-
Hugst til en af sine betydeligste Næringsveie, kan
Bielke-Hugsten ikke vel forbydes ham, siden den baade
er ham fordeelagtigere end Savtømmer-Hugst, og han
ved det samme bliver mere ubunden i sin Handel end
naar han maatte Handle med Sav-Eierne alene. Naar
nu dertil lægges den nogle Aar i Rad indtrufne Mis-
væxt, troer jeg Øvrigheden har havt Grund til at til-
lade eller see igiennem Fingre med den imod Forbud
skeete Bielke-Hugst, helst siden Kongen har anseelige
Afgivter deraf, og saa mange Bielke-Huggere (der i
Kiøbstæderne tilhugge Bielkerne) fortiene Levebrød
derved. Dog troer jeg ikke, at en saadan Tilladelse
burde gives uden al Indskrænkning, men at et vist
Antal af Bielker, som aarlig maatte hugges og udski-
bes, burde fastsættes, at de ikke formedelst Mængden
skulle tabe deres Priis udenlands, ikke at tale om, at
Sav-Værkerne kunde lide Mangel paa Sav-Tømmer,
naar Bielke-Hugsten gik for vidt og Skoven paa en-
gang blev for meget medtaget. Dog herudi under-
kaster jeg mig villig de mere Kyndiges Dom, og om
jeg i dette eller følgende skulde feile, haaber jeg at par-
doneres, da jeg hverken er Kiøbmand eller Statist.
       Hva den øvrige Træelast-Handel angaaer, af
Lægter, Jufferter, Dansk Smaalsat, Birke-Brænde og
deslige, da skriver Lohrman, at den er mere sikker og