Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Handelen, Priserne og Arbeidslønnen -
  

§ 22 (pdf)

pag.212

pag.213
pag.214
pag.215
pag.216
pag.217
pag.218
pag.219
pag.220
pag.221
pag.222
pag.223
pag.224
pag.225

fordelagtig (ventelig for Kiøbmændene,) end den Hol-
landske, efterdi ikke gierne af den Last udskibes noget
paa Speculation, men sælges efter beste Accord til de
ankommende Skippere. Men derimod bliver det vel
ligesaa vist, at den er meest skadelig for Skoven, siden
de skiønneste og rankeste Træer afhugges i deres første
Opvæxt, og sælges for en Bagatelle som dog fuldvoxne
kunde have blevet af stor Værdie. Her findes for
Exempel endnu Mast-Træer paa Eger, som i denne
Sommer ere solgte til Skibsbyggeriet i Drammen for
80 til 100 Rdlr; havde nu disse i Ungdommen været
afhuggede til Lægter eller Smaalast, kunde de maaske
blevet betalte med 8 a 10 Skilling.
       Korn-Handelen er hernæst den betydeligste,
siden den trækker en stor Deel ud af det, som ved Træe-
last-Handelen vindes, og er desuden her meget ind-
skrænket ved den Kongelige Anordning, som forbinder
de Syndenfieldske Stifter, at tage deres Korn-Vahre
fra Dannemark, jvorved man i Almindelighed troer,
at Landet forurettes og Handelen fornærmes. Dette
udføres med al sin Styrke i Philodani Norvegi oprig-
tige Tanker til beste Eftertanke *), hvortil jeg i denne
Post vil have Læseren henviist, og nægter ikke, at jo
Forfatteren i mange Poster skriver vel og grundigt,
men troer dog, at han tillige burde have taget i billig
Overveielse: 1) Den meget større Byrde Danske Un-
dersaattere, i det mindste paa denne Tid, maae bære
fremfor de Norske, hvoraf flyder en Forskiel i de Kon-
gel. Intrader af Norske og Danske Provinser, som

*) Hvad Lagerbring har herom i hans Nye Stats-Hist.
      i Sammendrag 1 S.206 bliver nok intet, uden en
      Gienlyd af dette Skrift.