Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Handelen, Priserne og Arbeidslønnen -
  

§ 22 (pdf)

pag.212

pag.213
pag.214
pag.215
pag.216
pag.217
pag.218
pag.219
pag.220
pag.221
pag.222
pag.223
pag.224
pag.225

det her falde temmelig bekosteligt, at tilforhandle sig
dem, siden dette maatte skee med rede Penge, og man
ingen Vahre har at bringe herfra til Østersøen. Det
engelske Korn kunde vel desto lettere erholdes forme-
delst vore Kiøbstæders stærke Fart paa Engeland, men
i Krigstider, naar Kornvahre ere meest dyre, er dette
ikke heller at giøre Regning paa.
       Dog med alt dette deciderer jeg ikke, men har
kun villet vise, at Indskrænkningen i den Synden-
fieldske Kornhandel, som i sig selv er en Mangel, kan
dog være nyttig og fornøden i det Hele, saasom for at
foulagere Dannemark i visse Byrder, som det for nær-
værende Tid maae bære fremfor Norge, eller for dets
egen Underbalance i Handelen, skiønt jeg og troer, at
denne Fornødenhed efter al Muelighed burde hæves,
for at giøre begge Rigers Handel saa frie som mueligt.
Kongen vilde maaskee derved mere spares for kostbare
Magaziners Vedligeholdelse og anseelige Præmiers Ud-
delelse for Korn-Indførsel i Norge, ikke at tale om
det meget Korn, som i dyre Aarintger er Landet skien-
ket, og mindre kunde ventes, helst i de Syndenfieldske
Districter, som de frugtbareste, naar Handelen var frie.
       Jeg kommer nu til den indenlandske Handel,
som ligeledes maae være betydelig i Betragtning af den
stærke Tilførsel, som her behøves fra andre Bygder,
og nødvendig maa trække mange hid for at afsætte
deres Vahre. Var Eger saa vel dyrket, som den efter
sin frugtbare Grund fortiener, vilde den ikke alene for-
syne sig selv,men og blive et Spisekammer for andre,
og i de omkringliggende Kiøbstæder giøre Prisen paa
Levnetsmidler lige saa let, som den nu er høi. Nu
derimod da Skovhugst, Savbrug, Tømmer-Udskib-