'
Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Handelen, Priserne og Arbeidslønnen -
  

§ 22 (pdf)

pag.212

pag.213
pag.214
pag.215
pag.216
pag.217
pag.218
pag.219
pag.220
pag.221
pag.222
pag.223
pag.224
pag.225

ning, Bergværk-Arbeide med Kiørsel og Førsel udgiør
saa stor en Deel i Folkets Næringsvei, saa er det en
Følge, at intet Sted behøver større Tilførsel end Eger.
Dette sees af de store Slagte-Drifter, som komme
ned fra Oplandene om Høsten, af det meget Smør og
Tælle, som ligeledes derfra nedføres om Vinteren, for-
uden de mange Kornvahre, som hentes fra Kiøbstæderne.
Vel er det saa, at de mange Penger, som her ved Ar-
beidsløn fortienes, derved bringes i en nyttig Circu-
lation; men det samme giør tillige alle Vahre meget
dyre, saa jeg ikke troer, at noget Sted i Norge kan
deri lignes med Eger. Et Slagte-Nød f.Ex. koster
8, 10 til 16 Rdlr, et Pund Oxekiød 1 1/2 Rdlr. til 7
Ort, et Pund Smør 1 1/2 til 2 Rdlr., et Pund Lax
7 a 8 Ort, o.s.v. De mange Byer og Værker i Nær-
værelsen forhøie og ikke lidet alle Vahrers Priis, og
kan siges at tage med den ene Haand, hvad de
med den anden. Byerne i Særdeleshed give vel store
Fortienester for dem, som have noget at sælge, saasom
de der kan faae alting afsat og vel betalt; men der-
imod holde Kiøbmændene alt hvad di igien sælge dy-
rere end andensteds, de faae altsaa deres paa den Maa-
de igien som andre Stæder ei kan rose sig af, og staae
sig derfor gemeenlig best af alle. Hvad de ei kan faae
afsat hos dem selv, lade de føre omkring paa Landet
af Sælge-Koner, som vel undertiden kan give lidt
bedre Kiøb paa deres Vahre, end man gemeenlig faaer
det for i Byen, men friste og mange, helst gemene Folk,
at kiøbe det de kunde og burde undvære. Nyelig er
dog dette Misbrug afskaffet, eller i det mindste meget
indskrænket, hvilket jeg troer at de fleste i det mindste meget
ønskede, som naar deres Koner og Døttre faae Besøg