Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Handelen, Priserne og Arbeidslønnen -
  

§ 22 (pdf)

pag.212

pag.213
pag.214
pag.215
pag.216
pag.217
pag.218
pag.219
pag.220
pag.221
pag.222
pag.223
pag.224
pag.225

af slige Galantwerie-Kræmmersker, gemeenlig maae
lukke Pungen op, eller og maae frygte, at hvad der
nægtes af Pungen, vil i deres Fraværelse gaae af Stol-
pe-Boden eller Laden. Det samme gielder om den
megen Nürnberger-Kram, som visse i Byerne priveli-
gerede Nürnbergere lade føre omkring paa Landet ved
deres Sendebud, som sielden forlade en Gaard uden
at faae noget afsat, hvorofte de end besøge den. Dog
sees de nu kun sielden imod de forrige Aaringer at
regne. De nyttigste Kræmmere ere ved Westgyther-
ne, som aarlig resie omkring med Dreiler, Baand, Saxe,
Knive u., hvorpaa de give godt Kiøb, og udføre igien
visse i Sverrig contrabande Vahre, i hvilke Vahre,
saavelsom Lagen af de Danske Penge deres Binding
fornemmelig skal bestaae. Efter de Svenskes egen
Beregning i deres Huusholdnings-Journal for Martii
1781, skal de Norske vinde meget ved denne Handel.
De Tydske fra Schweitz og Bielefeldt give ligeledes
godt Kiøb på Lærreder, de sælge, saa vores Kiøb-
mænd endog kunne kiøbe det af dem og endda sælge med
Fordeel. Fra Arendal som helst i forrige Tider Folk
paa Baade for at sælge Trøe-Skeer og Træe Kar,
som vidner om dette Folks Vindskibelighed, helst da de
til Træe-Skeerne ikkun tage Evnerne med, for at for-
arbeide dem, hvor de hvilede paa Reisen. Næst Kram-
Gods er intet paa Eger mere afsætlig, end Brænde-
viin. De mange Tømmerdragere, Tømmer og Bord-
Førere, Magazin-Kiørere, og saa videre, som den
største Deel af Dagen maae være hiemme fra, uden at
faae deres ordentlige Maaltider, ansee det som en For-
nødenhed, at bruge Brændeviin isteden for Mad og
Drikke, og da Brændeviin for en kort Tid synes at