Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Handelen, Priserne og Arbeidslønnen -
  

§ 22 (pdf)

pag.212

pag.213
pag.214
pag.215
pag.216
pag.217
pag.218
pag.219
pag.220
pag.221
pag.222
pag.223
pag.224
pag.225
pag.226

styrke mere end Øl, er dette mod hint kun ringe ag-
tet. Brændeviins Brænderie har derfor altid været
anseet for en sikker Næringsvei, og en Brændeviins-
Kiedel som et Nød Anker at gribe til, naar alt andet
slaaerfeil. I de seneste ufrugtbare Aaringer er vel
denne Misbrug nogenledes hæmmet, men mere af Nød,
end for de Bøder nogle kan være dømte til, følgelig vil
det ved en større Frugtbarhed og Overflod snart komme
i sin forrige Gang igien. Hvad der ikke brændes,
kiøbes dog i Byerne for siden at udsælges, da næsten
ethvert Huus ved Veiene til Lands og Vands er et
Kroehuus, som ei kan gaae af uden manges Forargelse
og Skade.
       Ligesom alle Vahre ere dyrere her end anden-
steds i Landet, efter det, jeg før har sagt, saa har det
sig og med Arbeidslønnen. Den Forhøielse i Prisen.
som de Sælgende lægge paa deres Vahre, den lægger
igien en Arbeider paa sit Arbeide, og trykker saaledes
andre ligesom han selv trykkes af dem. Hertil kom-
mer Yppigheden, som altid er trængende, og jo mere
den forøder, jo mere den behøver. En Tieneste-Dreng
f.Ex. som gaaer med Klædes-Klæder og Manchesters
Buxer, eller en Tieneste Pige med Silke Trøier, Kaa-
be og Tørklæder, kan vel ikke være hiulpen med samme
Løn, som Tienere der gaae i Vadmel. En Tieneste-
Dreng maae derfor her have 16 til 20, og en Pige
7 a 8 Rdlr., som er dobbelt mod det, Tienere faae
i Bergens Stift, og enda kan disse med saa liden
Løn ofte samle Penge ved længe indestaaende Løn, naar
Tienere her med dobbelt saa meget, neppe kan komme
ud, end sige, at de skulde have noget tilovers.