Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Folkets Character og Tilstand -
  

§ 23 (pdf)

pag.225

pag.226

pag.227
pag.228
pag.229
pag.230
pag.231
pag.232

§ 23. Om Folkets Character og Tilstand.

       I Almindelighed gives paa Eger smukke og vel-
voxne Folk, der tillige i Henseende til Opførsel og Klæ-
dedragt kan lignes med gammeldags Borgere i smaa
Kiøbstæder. Af Størrelse og Styrke ere de middel-
maadige, men dog blandede med mange høie, stærke og
anseelige Personer, i hvilke man strax øiner en Levning
af den gamle Kiempe-Art, eller af de ved Uordentlig-
hed mindre endnu svækkede Forfædre. Den opvoxen-
de Ungdom er vel mod disse at regne liden af Væxt og
svag af Kræfter, men skyder dog efter 15de til 16de Aar
temmelig stærkt i Veiret. Dog mærkes dette hos Mand-
kiønnet mere en Qvindekiønnet, som kan komme deraf,
at de første tidligere sættes til tunge Arbeider eller
vænnes til Uordentlighed. I det mindste sees denne
Forskiel kiendelig, naar 1 til 1 1/2 Hundrede af begge
Kiøn, aarlig fremstille sig til Confirmation, da Piger-
ne gemeenlig meget overgaae Drengene i Høide og Før-
lighed, uagtet de ere af lige Alder, hvilken Forskiel
dog ikke synderlig mærkes, naar de blive fuldvoxne.
Endskiønt blant Qvindekiønnet gives mange ret smukke
og regulaire Ansigter, ere dog Lineamenterne i Almin-
delighed mere stærke og mandige end bløde og fine, hvor-
for ogsaa Alderen desto før lader sig tilsyne hos dem.
Dog gaaer dette ikke her saa vidt, som hos de saa kaldte
Fieldfolk (Folk fra Fieldbygderne), som ofte komme
herned med Pattebørn paa Armen, uagtet man af deres
Ansigter maatte slutte at de vare 50 til 60 Aar gamle *).

*) Herfra bør dog Ringerige, Toten, Hedemarken og de der-
       omkring liggende Egne undtages, hvor man blant
       Qvindekiønnet skal antreffe næsten lutter regulaire
       Skiønheder, de ere altsaa blant Norske Fruentimmer
       omtrent det samme som Georgianer og Circassier blant
       de Orientalske.