Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Folkets Character og Tilstand -
  

§ 23 (pdf)

pag.226

pag.227
pag.228
pag.229
pag.230
pag.231
pag.232

I deres Mundart har jeg ikke fundet noget besynder-
ligt, som ikke heller er at formode, siden de saa ofte
omgaaes med Kiøbstædfolk og Reisende. Den melo-
diske og klingende Tonefald (Accent), som udmærker
Oplandene fra Søekysterne, mærkes ogsaa her noget
kiendelig. Af usædvanlige Navne vil jeg kun anføre
det Qvinde-Navn Thale (uden Tvivl af Thalia),
og det Mands-Navn Finger, Fingar eller Fingal,
som Norge altsaa har tilfælles med Skotland, hvor
man veed, at en Fingal af sine Bedrifter er berømt.
       For Resten er paa Eger en Blanding af Folk,
af ulige Næringsveie og Levemaade, der ikke ved kan
indbefattes under en almindelig Character. Gaard-
mænds Familierne, som udgiøre Kiærnen, fortiene i Al-
mindelighed et godt Skudsmaal for Ordentlighed og
Sædelighed. Uagtet en Bondes Vilkaar er her bedre,
end paa de fleste Steder i Landet, har jeg dog ikke
fundet ham mindre underdanig mod sin Overmand,
eller mere stoilt mod sin Undermand. Dog er han
ikke heller uden Følelse af Ære, som sees deraf, at en
Bonde eller Gaardmand anseer det for en Skam, at
give sin Datter til en Huusmand, om han end var i
den beste Stand, hvilket ikke heller er at undre over,
siden Huusmænd ere her næsten det samme, som Hoverie-
Bønder under Heerregaardene i Dannemark, i det de
maae gaae Bonden tilhaande i alt, hvori han behøver
deres Tieneste, dog mod Betaling eller Afkortning i
deres aarlige ASfgift. Hvor meget en Bonde her nær-
mer sig til Folk af Stand, naar man henseer til hans
Klædedragt og huuslige Levemaade, søger han dog
ingen Ære i Omgang og Selskab med dem, men hol-
der sig til sine Jevnlige. I sig selv er han ikke heller