Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Folkets Character og Tilstand -
  

§ 23 (pdf)

pag.226

pag.227

pag.228

pag.229
pag.230
pag.231
pag.232

mere end en ordinair Bonde, endskiønt han gaaer bedre
klædt og boer bedre; ja der findes nok Bønder Nor-
denfields i Vadmels-Klæder, der endog overgaae en
Eger-Bonde i Vittighed, Lovkyndighed, beskeden Tale
og artige Indfald. Dog kan flere Bønder her læse
og skrive, hvori de og nu omstunder flittig oplære deres
Børn. Her findes og ligesaavel som andensteds en
og anden studerende Bonde, som har Lyst at see seg om
i Bibelen, Lovbogen og een eller anden Historie. Det
beste er, at den Agtelse en rig eller af gode Forældre
nedstammende Bonde tillægger sig selv, eller ansees med
af andre, afholder ham fra skammelige Gierninger.
For saadan Mands Datter at lade sig besvangre, var
f.Ex. en Tort for den hele Familie. For saadan en
Mand at drikke sig drukken i et Værtskab, var ligeledes
meget uanstændigt. Derfor gaaer det i deres Vært-
skaber meget stille og ordentlig til. Den støien og
Allarm af Tale og Latter, som i Bøndernes Værtskaber
Nordenfields opfylder alles Øren, har jeg aldrig
mærket. I Kirken sidde de ligeledes meget stille og
agtpaagivende; grove Misgierninger veed man ikke i et
halvt Aarhundrede at være begagne i denne Menig-
hed, som iblant saa stor en Samling af ulige Slags
Folk er noget stort og usædvanligt. I Lydighed og
Hengivenhed til det Kongelige Huus give de ingen af
Landets Indbyggere efter *). Den engelske og re-

*) Den bekiendte Biskop Deichman, som ellers lægges ad-
       skilligt til Last, fortiener dog at roses som Norsk Pa-
       triot, skiønt han selv var Dansk, som sees af et Brev
       til Kongen, hvoraf her haves Udskrift, og hvori han
       høit ophøier de Norskes Troeskab i seneste Krig, uagtet
       de da vare blottede for alt Forsvar af Krigsfolk, Am-