Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Folkets Character og Tilstand -
  

§ 23 (pdf)

pag.226

pag.227
pag.228
pag.229
pag.230
pag.231
pag.232

publicanske Aand, der synes at herske hos en og anden
som handler paa Engeland, har jeg hos gemene Mand
aldrig fundet ringeste Tegn til, og skiønt den vel kan
have sat sig imod en og anden Øvrigheds-Person, saa-
som ved Anledning af de saa kaldte Viinværdie-Penge
til Kirken, som før ikke har været svaret, er det dog
aldrig skeet ved Stempling og Opløb, men ved Sup-
pliqver og ordentlig Rettergang *). Endskiønt Druk-
kenskab er og maae være sædvanlig paa et Sted, hvor
de fleste daglig paa deres Reiser tage ind i Kroehuse,
høres dog sielden Slagsmaal og Trætte. Grove
Tyverier begaaes ikke heller, uden af en og anden fra
Garnisonerne, eller andre til Liderlighed hengivne
Personer, hvorimod smaa Snit ikke regnes saa nøie
endog af dem, som i andre Stykker synes at staae paa
deres Respect. Den største Aarsag er nok Magazin-
Kiørselen til Kongsberg, som ofte er af den Beskaffen-
hed, at man for ei at bedrages eller komme til kort,
fristes til at bedrage andre.
       Jeg har hidindtil handlet om den egentlige Bon-
destand, hvis Levnet temmelig vel svarer til deres or-
dentlige Haandtering og Levemaade; deres Character
og Gemytsmærke passer sig altsaa ikke aldeles paa de

 

       munition og Krigsforraad. Alt dette uagtet giorde
       de dog alt mueligt, med en Behiertighed, Hurtighed
       og Lyst, hvorpaa man neppe, siger han, skal sinde
       Exempel i Historien. Det var ved den Anledning en-
       deel Kiøbmændshuse paa Bragnæs signaliserede sig ved
       Forskudder og Leverancer til Armeen, som Regieringen
       siden har havt i Ihukommelse ved at forfremme deres
       Børn til Embeder.

*) Under en Amtmand, der veed at omgaaes med en Almue,
      og tale for den med saadan Fynd som en Fieldsted,
      kan saadanne Ting ikke heller vel formodes.