Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Folkets Character og Tilstand -
  

§ 23 (pdf)

pag.226

pag.227
pag.228
pag.229
pag.230
pag.231
pag.232

mange her værende Brugsfolk af Tømmerdragere,
Bord og Bielkeførere, Savfolk med videre, som fri-
stes til mere Lediggang og Uorden, helst hvor de boe
samlede i Dorper, saasom i Vestfossen, Hougsund,
Skots Elven og Krogstad Elven, og derfor kan begaae
en og anden Excess, som ikke bør tilregnes den hele Me-
nighed. De Feil, som ellers pleie tillægges Eger-
Almuen i Almindelighed, bør efter mine Tanker ikke
tilskrives deres Gemytsart, men andre tilfældige Ting,
saasom Nærheden til Kiøbstæderne, hvor de idelig vanke
om og lære lidet godt; den idelige Forsamling i Kroe-
husene, af hvilke et eller to kan være nok til at fordærve
en Menighed end sige saa mange som her gives ved alle
Veie og Stier; den idelige Fortieneste ved Kiørsler
og andre Arbeider, samt dermed følgende Penge Roul-
lance, hvoraf kommer Yppighed, som selv behøver
meget og har derfor desto mindre tilovers for andre;
slet Oeconomie med at tage idelig paa Credit uden at
betale uden efter Dom og Execution, ligeledes at leve
en Tid alt for vel og siden mangle det fornødne, hvoraf
atter følger Falliter, Miscredit og Uvillighed at be-
tale offentlige Afgifter. Disse Mangler mærkedes
i forrige Tider ikke saa meget som nu, da Folkets Til-
stand er meget forringet, deels formedelst slette Korn-
og Høe-Aar, deels fordi Kongsberg, som Rigdom-
mens Kilde, nu giver mindre af sig og har faaet nye
Indretninge. Til Beviis derpaa vil jeg kun anføre
dette, at da Kul og Magazin Kiørsel med mere tilforn
blev prompte betalt maae Folk nu bie eet Aar eller
mere, eller om de kan formaae nogen at give dem Penge
forud paa deres Bøger, maae lide store Afkortninger *).

*) Udi § 5 har jeg allerede viist, at paa denne og flere
      Mangler bliver nu raadet Bod.