Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Folkets Character og Tilstand-
  

§ 23 (pdf)

pag.226

pag.227
pag.228
pag.229
pag.230
pag.231
pag.232

For Magazinets Indretning (som dog er til stor Nytte
for Berg-Almuen) kunde man herfra daglig opføre
Korn, Høe og Madvahre, og strax faae rede Penge
derfor, som nu ikke mere gaaer an, siden Berg-Almuen
faaer sin meeste Betaling i Magazin-Vahre. Hvad
Værket behøvede udenlands fra, blev da opkiøbt i Dram-
men, hvorimod Magazinet nu forsynes dermed umid-
delbar fra Kiøbenhavn. Ved dette og mere er maa-
skee 1 Tønde Guld bragt ud af Roullance, som nødven-
dig maae giøre en stor Forskiel i Folkets Tilstand, og
naar nu ikke Udgifterne indskrænkes i samme Grad,
som Indkomsterne, kan man deraf let slutte til Følger-
ne. Alt dette uagtet, ere dog de egentlige Bønder
eller Jordbrugende i god eller middelmaadig Tilstand,
og skiønt andensteds kan af og til gives rigere Bønder
en her, er dog Tilstanden her mere jevn. I Grev-
skabet Jarlsberg og endeel andre Steder, tales om Bøn-
der paa en Snees Tusind Rigsdaler, som jeg her ikke
veed Exempel paa, men saadanne ere kun faa imod
hine, som gemeenlig ere desto mere fattige. En Bopn-
de paa Eger, som eier sin Gaard (og saadanne ere næ-
sten alle, skiønt neppe 3die Delen nu omstunder kan
siges at eie den skyldfrie,) kan ansees for Eier af 2,
3 til 5000 Rigsdaler, og for en Bonde er dog dette
meget, eller i det mindste nok; kort sagt, skulde den
Norske Bonde i Ligning med den Danske ansees som
Herremand, maatte Eger-Bonden dertil give Model-
len, helst om han lagde mere Vind paa Agerdyrkning
og Oeconomie, thi derved seer man, at nogle i en Hast
kan betale den Gield, de have sat sig udi for at kiøbe
deres Gaarde, naar slette Huusholdere maae blive ved
at svare store Rente-Penge, som omsider saaledes