Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om deres Huse, Husgeraad og Huuslige Oeconomie -
  

§ 24 (pdf)

pag.232

pag.233
pag.234
pag.235

udarmer dem, at de maae gaae fra Huus og
Gaard.

§ 24. Om deres Huse, Husgeraad og Huus-
lige Oeconomie.

       De fleste Bønder boe her saaledes, at hvo som
Noreenfields fra, eller fra Fieldbygderne kom reisende
til deres Gaarde, vel aldrig skulde formode andet, end
at der boede Folk af Stand, saasom Præst, Foged eller
Officier. Vel giøre de sig ingen synderlig Flid for
at parnele og male deres Huse udvendig, som ventelig
kommer deraf, at de her ikke synderlig ere udsatte for
Forraadnelse af Vind og Veir; imidlertid ere de dog
gemeenlig 2 Loft høie med mange Fag Vinduer, og
næsten altid Teglhængte. Træder man ind i saadan
en Bondestue, antreffer man næsten alle de Ting, som
andensteds adskiller fornemme Folkes Huse fra gemene,
foprstaae Speile, Borde, Stole, Stue-Uhr, Dragkister,
Gardiner o.s.v., alene med Forskiel, at det meeste
seer mere gammeldags ud; og da Huusmænd og
Strandsiddere ofte leve ligesaa godt som Bønder, giel-
der det samme ogsaa om dem. En Bopndes Udhuse
og Lader ere enten Teglhængte som Resten eller med
Huun bedækkede, hvorimod Spaan-Tage, som nu
ikke mere bygges af Mangel paa fedt og gammelt Fyr-
retræe, ere rare at see, og fra gamle Tider af. Lader,
som Norenfields kun oprettes af Staver og beklædes
udentil med Fiæle, bygges her stedse af Tømmer, uden
Tvivl for desto bedre at afværge Tyverie.
       I Henseende til deres huuslige Levemaade er
at agte, at deres Mad og Drikke er langt ringere, end
man af deres Huusgeraad og Klædedragt skulde slutte.