Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om deres Huse, Husgeraad og Huuslige Oeconomie -
  

§ 24 (pdf)

pag.232

pag.233
pag.234
pag.235

Havre-Brød er deres sædvanlige Kost; Suurbrød
eller Rugbrød bruges vel og til daglig Bespisning
af dem, der have Leilighed dertil, men kun til visse
Maaltider, saasom Smørrebrød, eller Brændeviin og
Brød om Morgenen. Hvede-Brød er kun Hellig-
dags og Giæstebuds Kost. Deres Drik er Øl, dog
gemeenlig kun det tynde. Kaal og Kiød eller Erter
og Flesk er Helligdags Kost, men spises dog af de
Formuende et Par Gange i Ugen, hvorimod Havre-
Velling, Øllebrød med Spegesild, Meel eller Gryn-
Grød med Melk eller Øl, udgiør deres daglige og sæd-
vanlige Maaltider. Sædvanlig spises kun 3 Gange
om Dagen, men i Plov-og Høste-Tiden lægges 2de
Maaltider til, nemlig Førre-Duur (gemeenlig Bræn-
deviin og Brød eller Smørrebrød med Øl) om Mor-
genen tilig, og Efters-Værd om Eftermiddagen om-
trent af lige Beskaffenhed.
      I deres Giæstebuder mangler dem ikke paa alle-
haande velsmagende Retter af færsk Kiød-Suppe,
Kiød med Peberrod, Steeg, Lang-Kaal med Salt-
Kiød, Fisk, Viin-Suppe, Sukker-Brød og Tærter,
tilligemed hvid eller rød Viin, dog kun for de fornem-
ste Giæster. For de andre maae Øl, Miød og fransk
Brændeviin holde for. Punsch var en Tid kommen
stærkt i Moden blant gemene Mand her, men er nu
gaaen temmelig af Brug. Thee og Coffe er mere
end giængse nok blant dem, som boe i Hougsund, Vest-
fossen, og andre Dorper, men ellers ikke sædvanlig
paa Landet. I deres Giæstebuder tracteres vel og
dermed, men gemeenlig ikkun for Qvindekiønnet.
       Til daglige Klæder bruger Mandfolket Vad-
mel, og Qvindekiønnet Værken eller stribede grove